Internt miljöarbete

Trädstam i förgrunden och skogsmark i bakgrunden. Foto.

Huvudsyftet med miljöarbetet är att på olika sätt bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom att minska miljöbelastningen från verksamheten. Miljöarbetet innefattar två huvudområden; direkt- och indirekt miljöpåverkan där det dagliga arbetet till stor del ombesörjs av intendentur och kemikalieombud.

Vår strävan är att vara ledande på miljöarbete inom Uppsala universitet och vägen dit innebär engagemang och medvetenhet i miljöfrågor både från medarbetare och studenter.

Vårt miljöarbete grundar sig på Uppsala universitets miljömål och handlingsplan för miljöarbete och vid institutionen finns ett miljöombud, Hannes Mattsson, som utgör stöd till prefekten i miljöarbetet. För att arbeta effektivt med institutionens miljöfrågor har ett miljöforum inrättats där miljöombudet är sammankallande. Syftet med detta forum är att diskutera miljöfrågor, ta fram idéer och förslag till miljöpåverkande åtgärder.

Miljöpolicy

Institutionen för geovetenskaper ska:

  • Genom utbildning, forskning och samverkan bidra till en långsiktig och ekologiskt hållbar utveckling av samhället.
  • Ha ett campus där miljöproblematik och hållbar utveckling prioriteras och miljöhänsyn vägs in i verksamheten.
  • Hushålla med energi, ställa miljökrav på inköp och minimera miljöpåverkan och avfall i kemikaliehanteringen.
Senast uppdaterad: 2022-01-03