Solen skapar förnyelsebar energi på Geocentrum

Institutionen för geovetenskaper har under en längre tid haft ambitionen att anlägga solpaneler för egen produktion av förnyelsebar el. Idag producerar 158 högeffektiva solpaneler grön el på tre av Geocentrums tak.

Solcellerna

På Geocentrums tak sitter nu 158 A-klassade solcellsmoduler, där A-klassen påvisar att de har högst effektivitet på en skala A till G. Solpanelerna består av kiselceller som valdes för att de är effektivast på marknaden idag. Solpanelerna förväntas producera 36 MWh per år, vilket motsvarar ca 9 % av den totala elförbrukningen på Geocentrum. Därmed kommer investeringen i solcellsanläggningen vara intjänad efter 18,5 år, vilket är betydligt kortare än panelernas förväntade livslängd på 30 - 50 år. Institutionens elförbrukning under sommarmånaderna är lika stor som under resten av året, trots att aktiviteten är lägre. Det beror på att mycket energi går till att kyla lokaler och dataservrar. Solpanelernas ökade elproduktion under sommaren kommer där av komma till god användning.

Diagram över elförbrukning. Diagram.
Figur 1. Redovisar elförbrukningen på Geocentrum under åren 2012 till 2014

Placering

Solpanelerna är placerade på tak A (Hambergsalen), tak B (entrén) och tak C, se bild 1. Dessa tak valdes eftersom solinstrålningen på dem är fördelaktig samt att taken är i gott skick. De resterande taken, sett nedanför tak C i bild 1, är i behov av renovering innan eventuella solpaneler kan installeras. Många av dessa tak har samma fördelaktiga lutning och riktning som tak A, B och C. De passar därför bra för framtida solcellsanläggningar.

Flygfoto över Geocentrum med solcellsförsedda tak utmärkta. Foto.
Figur 2. De gulmarkerade områdena är taken där solceller har placerats. Den orangea linjen visar vart Villavägen löper. Bildkälla Lantmäteriet.

Miljömässig vinst

För att avgöra solpanelers miljöpåverkan används måttet Energy Payback Time (EPBT). EPBT motsvarar antalet år det tar för en solpanel att producera mängden energi som förbrukas vid panelens produktion och återvinning. För solcellerna på Geocentrum beräknas EPBT till ca två år. Det betyder att efter den tiden kommer panelerna att ha producerat mer energi än vad som förbrukades vid produktion och som kommer förbrukas vid återvinning.

Hur fungerar en solcell?

Solceller kan omvandla energi från solljus till elektricitet. Det fungerar med hjälp av den fotovoltaiska effekten som grundar sig i att en spänning bildas mellan två elektroder då ljus skiner på dessa. Flera solceller tillsammans bygger upp så kallade solpaneler eller moduler.

Skiss över hur solceller fungerar. Illustration.Solceller består av en tunn platta av ett halvledande material, ofta kisel. Plattan har två laddade sidor, en positivt och en negativt laddad sida. När ljus träffar solcellen uppstår en elektrisk spänning mellan de laddade sidorna och solcellen kan därigenom generera ström. Händelseförloppet fortsätter så länge ljus träffar cellen. Strömmen som bildas är likström. För att kunna ansluta solcellen till det allmänna elnätet måste elen gå genom en växelriktare som omvandlar strömmen till växelström.