Ledning, styrelse och grupper

Styrelse

Ordförande och vice ordförande

Ian Snowball, prefekt
Sebastian Willman, ställföreträdande prefekt, och biträdande prefekt för utbildning på grund och avancerad nivå

Ledamöter

Ann Berner Westerberg, administrativ chef
Björn Lund, universitetslektor
Cecilia Johansson, universitetslektor
Ellen M Holmgren, studentrepresentant
Emmanuel Alofe, doktorand
Graham Budd, professor
Jorijntje Henderiks, professor
Karin Högdahl, universitetslektor
Nini Tatiana Pertuz Puentes, doktorand
Veijo Pohjola, professor
Antonia Roos, studentrepresentant

Suppleanter

Jaroslaw Majka, universitetslektor
Stefan Ivanell, professor
Anna Neubeck, forskare
Thomas Kalscheuer, universitetslektor
Malin Eivergård, kommunikatör

Adjungerade

Representant från forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling samt CEMUS. 

Mandatperioden för styrelsen sträcker sig från den 1 juli 2022 och tre år framåt.

LEDNINGSGRUPP

Grupper utsedda av styrelsen

Kommittén för lika villkor 2022

Jämställdhet och lika villkor är grundläggande principer. Vi följer diskrimineringslagen och arbetar aktivt för att motverka diskriminering på grund av juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. 

Arbetsmiljögruppen 2023

Arbetsmiljöarbetet omfattar alla arbetsmiljöförhållanden; fysiska, organisatoriska och sociala. 

Miljöforum 2023

Syftet med detta forum är att diskutera miljöfrågor och ta fram idéer och förslag till åtgärder som kan minska vår miljöpåverkan.

Läs mer om Miljöforums arbete.

Senast uppdaterad: 2023-01-24