Centrum och nätverk

Centrum för hållbar utveckling

Vi finns i Geocentrum

Centrum för hållbar utveckling (CSD Uppsala) är ett tvärvetenskapligt centrum som bygger på ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Syftet med verksamheten är att främja forskning och utbildning inom hållbar utveckling samt att skapa en plattform för studenter och forskare inom området.

Inom CSD Uppsala finns tre större grupper:

CSD Uppsalas webbplats

Centrum för naturkatastrofslära

Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer – ett av regeringens strategiska forskningsområden. Inom CNDS möts forskare från olika vetenskapsområden i en tvärvetenskaplig plattform där det övergripande syftet är att möta samhällets behov av kunskap.

Forskningen inom CNDS bidrar till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt, genom ökad förståelse för naturhändelsernas dynamik och skadeverkningar samt för svensk krisberedskap och sårbarhet.

Ta reda på mer om CNDS

Svenska nationella seismiska nätet

På uppdrag av regeringen samlar SNSN in seismologisk data från jordskalv i Sverige och utomlands. Denna data används bl.a. för att öka kunskapen om de pågående deformationsprocesserna i den svenska jordskorpan – t.ex. samspelet mellan kontinentalplattornas rörelser och landhöjningen efter inlandsisen – och för att studera strukturen i jordskorpan och den övre manteln.

Det svenska nationella seismiska nätet (SNSN) består för närvarande av 68 moderna bredbandiga seismiska stationer utspridda över landet, från Skåne i söder till Lannavaara i Lappland i norr. Samtliga stationer är kopplade till en central dator i Uppsala via uppringbart modem eller internet.

Kontaktperson: Björn Lund

Realtidsuppdateringar SNSN

Standup for Wind

STandUP for Wind är ett tvärvetenskaplig forskningscentrum som vill underlätta utvecklingen mot mer vindkraft i elnäten. Var och på vilken höjd finns gynnsamma vindförhållanden? Hur ska vi placera vindkraftverk? Hur ska den producerade energin integreras i kraftnätet och elsystemet? Hur kan man undvika att närboende drabbas av buller? Vi arbetar med dessa opch måpnag andra frågor.
STandUp for Wind är ett samarbete mellan KTH och Uppsala universitet inom ramen för regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy.

STandUP for wind!