Så påverkas dina studier av coronaviruset

Institutionens information till studenter

Från och med 18 mars går vi över till digital undervisning och examination. Målet är att institutionens utbildning, forskning, administration och studievägledning  så långt som möjligt ska fortgå och vara tillgängliga - men digitalt och på distans, detta gäller även fältkurser och undervisning med praktiska moment. Håll kontakt med kurs- eller utbildningsansvarig.

Digital undervisning och examination

 • För att bidra till minskad smittspridning av det nya coronaviruset har rektor beslutat att vi från och med den 18 mars går över till digital undervisning och examination vid Uppsala universitet.
 • För tentor så gäller samma tid för start och inlämning av tentamen som det skulle varit för den planerade salstentan.
 • Vi gör vårt bästa för att hitta praktiska digitala lösningar. Kontakta programansvarig eller kursansvarig för mer information vad som gäller för dig och din kurs.
 • Ett av de verktyg vi använder är Zoom. Läs mer om hur du laddar ner Zoom.
 • Du kommer få instruktioner om hur och var i studentportalen du ska ladda upp dina svar. Hemtentamen skrivs enskilt och i de fall det är möjligt kommer tentamen att köras igenom urkund för att upptäcka eventuellt plagiat.
 • Regeringen har meddelat att studerande får behålla sitt studiestöd även om det blir förändringar i undervisningen. Studerande behöver inte kontakta CSN, de fortsätter att betala ut studiestöd som vanligt. Läs mer på CSN.

Våra lokaler

 • Det viktigaste nu är att du stannar hemma om du känner minsta tecken på förkylning eller influensa. Stanna hemma i minst två dagar efter att du har blivit helt frisk.
 • Lokalerna vid institutionen för geovetenskaper är öppna för studenter men stängda för allmänheten från och med onsdag 18 mars.
 • Öppningen av entréer kan komma att kräva kort även dagtid så ta alltid med ditt kort.
 • Alla salstentamina ersätts med annan examinationsform från och med 18 mars.
 • Kontakta programansvarig eller kursansvarig för mer information vad som gäller för dig.
 • Många medarbetare vid institutionen kommer att finnas på plats men vi uppskattar om ni i möjligaste mån kontaktar oss via mail och telefon.

Försäkringsinformation

Uppsala universitet övergår till distansutbildning på grund av coronaviruset och det innebär att försäkringarna förändras för studenterna. Vid distansstudier gäller den alltså inte om man studerar eller deltar utbildningen online från hemmet. Händer ett olycksfall i hemmet så hänvisas studenten till egen hemförsäkring.
Läs mer på Kammarkollegiets webb

Biblioteken öppna

 • Biblioteken är öppna, men öppettiderna har ändrats. I vissa bibliotek är informationsdiskarna obemannade. De kan hjälpa dig via telefon, chatt och e-post via tjänsten. Läs mer på Universitetsbibliotekets webb.

IT-support

Studenter i Uppsala: servicedesk@uu.se
https://www.uu.se/student/it-for-studenter/

Studenter vid Campus Gotland: helpdesk@campusgotland.uu.se
https://www.uu.se/student/it-for-studenter/

Stöd från psykologer och kuratorer

Hos Studenthälsan vid Uppsala universitet arbetar psykologer, kuratorer och en läkare, alla specialiserade på studenters mentala hälsa. Telefontiden är öppen som vanligt, måndag-fredag mellan 12.45-14.00. Dit är du välkommen att ringa för rådgivning.
För medicinsk rådgivning, vänd dig till Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177
Läs mer om Studenthälsan.

Universitetets övergripande information och råd till studenter

Här hittar du frågor och svar från universitetet centralt.

Studieadministration

Observera att länkarna ovan leder till TekNats webbplats.

Studievägledning

Vänd dig till studievägledaren om du har frågor om dina studier, arbetsmarknaden eller din studiesituation i övrigt, t.ex. om du är osäker på vad du ska välja. Studievägledaren kan fungera som ”bollplank” eller diskussionspartner om du vill diskutera funderingar eller svårigheter.

Kontakta en studievägledare 

Är du i behov av särskilt stöd?

Det finns ett antal olika instanser inom universitetet för dig som är i behov av särskilt stöd i studierna. Du kan vända dig till institutionens studievägledare för att få mer information om olika stöd och diskutera din studiesituation.

Teknat fakulteten har en Samordnare för studenter i behov av särskilt stöd. Läs mer på fakultetens sidor om särskilt stöd. Det finns också ett nätverk för studenter med behov av särskilt stöd inom teknik, IT, matematik och naturvetenskap.

Studier och funktionsnedsättning

Regler och rättigheter

"Regler och rättigheter för dig som är student" (universitetsgemensamma regler)

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina läsår 2016/2017

Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina läsår 2017/2018

Teknisk- naturvetenskaplig fakultets riktlinjer för anonymitetskodning av skriftliga prov

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens handlingsplan för lika villkor för studenter 2017-2019

Schemaläggning för fakultetens studenter vid Utnarm

Riktlinjer för kursvärderingar

Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor

Föreskrifter för examination på obligatoriska programkurser som ej längre ges, p.g.a. övergången till den nya högskoleförordningen 2007

Fusk och plagiat

Som student måste du informera dig om vad som räknas som plagiat, sätta dig in i hur man refererar och citerar andras arbete och följa de instruktioner du får av dina lärare. På Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) har man satt samman en handbok om fusk och plagiat som innehåller information giltig för alla fakultetens program.

HAR DU KLAGOMÅL ELLER SYNPUNKTER?

Vill du framföra ett klagomål eller en synpunkt som rör din utbildning eller din studiemiljö? Beroende på vilken fråga det gäller och vad som passar dig så finns det olika instanser som du kan vända dig till. Information om vart du vänder dig med klagomål och synpunkter

Inflytande över utbildningen

Som student ges du möjlighet till inflytande över din utbildning vilket bidrar till att hålla en hög utbildningskvalitet. Missa inte att delta i den kursutvärdering som görs efter varje avslutad kurs. Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) bevakar studieintressen i frågor som rör utbildning, det studiesociala, arbetsmarknaden och internationalisering. Det sitter studentrepresentanter i alla fakultetens nämnder och råd som till exempel utbildningsnämnder, programråd och pedagogiska råd. Här hittar du kontaktuppgifter

DiaNa

DiaNa (Dialog för Naturvetare och teknologer) är muntlig-, skriftlig- och gruppkommunikation. DiaNa är ett effektivt redskap som används på kurser i biologi, kemi, geovetenskap och bioteknik för att rusta studenter till att bli så väl förberedda som möjligt på det liv som väntar dem efter studierna. Oavsett om detta innebär ett jobb i näringslivet, en myndighet eller en forskarkarriär så är det väldigt värdefullt att ha med sig färdigheter inom kommunikation. Att de kan skriva, tala och arbeta med andra på ett effektivt sätt.

foto: Börje Dahrén

Mer information om DiaNa

Datortjänster

På universitetets gemensamma sida "IT för studenter" hittar du information om datornät, studentportalen, trådlösa nätverk, e-post, utskrifter, gratis programvaror.

Matlab -  ett beräkningsprogram som kan användas inom många olika områden, ex matte, signalbehandling, medicinteknik mm. Återkommer i olika kurser inom i  princip alla högskole- & civilingenjörsprogram.