Geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi och tektonik

Studieplan för utbildning på forskarnivå

GEOVETENSKAP MED INRIKTNING MOT MINERALOGI, PETROLOGI OCH TEKTONIK

English title: Earth Science with specialization in Mineralogy, Petrology and Tectonics

TNGEVE06

Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2014-05-14

Studieplanen för utbildning på forskarnivå består av tre delar: dels en allmän del, dels denna ämnesinriktade studieplan och dels varje doktorands individuella studieplan.

Mål

Utgående från den grundläggande utbildningen inom ämnesområdet skall utbildningen på forskarnivå ge ytterligare insikter inom ämnets viktigare delar samt fördjupade kunskaper inom minst ett delområde. Genom handledning och avhandlingsarbete skall doktoranden göras väl förberedd för en kritisk och självständig forskningsverksamhet eller för annan yrkesverksamhet där höga krav ställs på djupgående ämnesinsikt och forskningskunnande.
Doktoranden skall även kunna presentera sina mål och resultat i muntlig och skriftlig form för olika målgrupper på engelska samt, när det gäller svensktalande doktorander, på svenska.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar följande forskningsprogram:
Mineralogi och petrologi
Geodynamik och tektonik

Aktuella forskningsområden omfattar teoretiska, experimentella samt fältbaserade undersökningar av geologiska processer i berggrunden och i jordens inre, där det övergripande målet är en ökad förståelse av jordens dynamiska utveckling. Forskningen är inriktad mot experimentell geokemi vid höga tryck, vulkanologi, mineralogi, teoretisk modellering, diagenetiska processer och tektonisk modellering.

Behörighet

Grundläggande behörighet
Den grundläggande behörigheten för utbildning på forskarnivå framgår av studieplanens allmänna del.

Särskild behörighet
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi och tektonik har den som avlagt godkända prov på kurser inom grundläggande geovetenskaplig utbildning eller på kurser inom för geovetenskap relevanta områden, omfattande minst 90 högskolepoäng, eller som på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Även studerande med annan relevant naturvetenskaplig utbildning kan antas till utbildning på forskarnivå i ämnet.

Antagning

Den som önskar bli antagen till utbildning på forskarnivå i geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi och tektonik skall inlämna en ansökan till prefekten vid Institutionen för geovetenskapen. Platser på utbildningen på forskarnivå tillsätts normalt två gånger per år.

I samband med antagningen skall anges hur man planerar att finansiera såväl doktorandens personliga försörjning som dennes forskning.

Utbildningens uppläggning

För varje doktorand skall vid antagningen upprättas en individuell studieplan av doktoranden och dennes handledare efter samråd med forskarutbildningsansvarig professor. Planen fastställs av prefekten (på delegation av fakultetsnämnden) i samband med antagningen.

Den individuella studieplanen skall årligen revideras gemensamt av doktoranden och dennes handledare och tillföras en sammanfattning av uppnådda resultat samt planerna för det närmaste året. Betydelsefulla förändringar och eventuell oenighet om den individuella studieplanen skall rapporteras till prefekten eller, om så bedöms nödvändigt, till forskarutbildningsnämnden.

Kurser

Inom utbildningen på forskarnivå kan det förekomma olika slags kurser, såsom föreläsningar, litteraturstudier, praktiska övningar, fältstudier, etc. Kurserna ska ge bredare insikter i ämnet som komplement till den specialistkompetens som vinns i forskningsarbetet. De kurser som ingår i den individuella studieplanen kan dels hämtas bland programmets forskarutbildningskurser, dels bland kurser inom övrig geovetenskap och naturvetenskap, både nationellt och internationellt.

Kurs i forskningsetik (om minst 2 högskolepoäng) är obligatorisk för licentiat- och doktorsexamen, liksom högskolepedagogiskutbildning för doktorander som undervisar inom grundnivå eller avancerad nivå.

Intyg från kursansvarig behövs för att tillgodoräkna kursens poäng.

Kursutbudet revideras fortlöpande. Exempel på kurser som planeras inom utbildningen är:
Analytical Methods in Earth Science
Diagenesis and reservoir-quality evolution of clastic deposits
Kinetics of metamorphic processes
Geodynamics and structural analysis
Field course
Phase petrology
High pressure mineralogy
Technical writing and presentation
Volcanology

Fordringar för doktorsexamen

För doktorsexamen fordras dels godkända prov på de kurser som ingår i den för varje doktorand fastställda individuella studieplanen, dels godkänt disputationsprov. Utbildningen, som leder till doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier), varav avhandlingsdelen omfattar minst 120 högskolepoäng och kursdelen omfattar minst 40 högskolepoäng.

Fordringar för licentiatexamen

En etapp i utbildningen på forskarnivå om minst 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier), kan avslutas med licentiatexamen. För denna fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i etappen, dels har fått en vetenskaplig uppsats som motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng godkänd. Kursdelen omfattar minst 20 högskolepoäng.

Övrigt

Forskning i geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi och tektonik bedrivs i ett omfattande internationellt samarbete och förutsätter ett omfattande globalt informationsflöde.