Geovetenskap med inriktning mot naturgeografi

Studieplan för utbildning på forskarnivå

GEOVETENSKAP MED INRIKTNING MOT NATURGEOGRAFI

Earth Science with specialization in Physical Geography

TNGEVE07
Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2008-07-02

Studieplanen för utbildning på forskarnivå består av tre delar: dels en
allmän del, dels denna ämnesinriktade studieplan och dels varje doktorands individuella studieplan.

Mål

Utgående från den grundläggande utbildningen inom ämnesområdet skall utbildningen på forskarnivå ge ytterligare insikter inom ämnets viktigare delar samt fördjupade kunskaper inom minst ett delområde. Genom kursutbildning, handledning och avhandlingsarbete skall doktoranden göras väl förberedd för en kritisk och självständig forskningsverksamhet eller för annan yrkesverksamhet, där höga krav ställs på djupgående ämnesinsikt och forskningskunnande. Doktoranden skall även kunna presentera sina mål och resultat i
muntlig och skriftlig form för olika målgrupper på engelska samt, när det gäller svensktalande doktorander, på svenska.

Ämnesbeskrivning

I nuläget finns främst handledningsexpertis inom periglacial forskning, glaciologi och i allmän landskapsutveckling i relation till klimat- och miljöutveckling. 

Behörighet

Grundläggande behörighet
Den grundläggande behörigheten för utbildning på forskarnivå framgår av studieplanens allmänna del.

Särskild behörighet
Den sökande måste ha särskilda kunskaper motsvarade 90 högskolepoäng inom grundläggande geovetenskaplig utbildning, varav minst 45 högskolepoäng inom naturgeografi, eller motsvarande utbildning utom landet. Om utbildningen främst kommer att vare modelleringsinriktat kan studerande med annan naturvetenskaplig grundutbildning vari det ingår stark bakgrund inom modelleringi i särskilda fall antas till forskarutbildning i naturgeografi.

Antagning

Den som önskar bli antagen till utbildning på forskarnivå i geovetenskap med inriktning mot naturgeografi skall efter samråd med handledarna och forskarutbildningsansvarig professor inlämna en ansökan till prefekten vid Institutionen for geovetenskaper. Detta kan göras när som helst under året.

Bedömningen inför antagningsbeslutet görs av prefekten i samråd med handledarna och forskarutbildningssansvarig professor i naturgeografi. Beslut om antagning fattas av prefekten.

I samband med antagningen skall anges hur man planerar att finansiera såväl doktorandens personliga försörjning som dennes forskning.

Utbildningens uppläggning

För varje doktorand skall vid antagningen upprättas en individuell studieplan av doktoranden och dennes handledare efter samråd med forskarutbildningsansvarig professor. Planen fastställs av prefekten (på delegation av fakultetsnämnden) i samband med antagningen.

Den individuella studieplanen skall årligen revideras gemensamt av doktoranden och dennes handledare och tillföras en sammanfattning av uppnådda resultat samt planerna för det närmaste året. Betydelsefulla förändringar och eventuell oenighet om den individuella studieplanen skall rapporteras till prefekten eller, om så bedöms nödvändigt, till forskarutbildningsnämnden.

Kurser

Inom utbildningen på forskarnivå kan det förekomma olika slags kurser, såsom föreläsningar, litteraturstudier, praktiska övningar, fältstudier, etc. Kurserna ska ge bredare insikter i ämnet som komplement till den specialistkompetens som vinns i forskningsarbetet.

Kurser som ingår bland dem som givit särskild behörighet får inte tillgodoräknas i den individuella studieplanen.

Fordringar för doktorsexamen

För doktorsexamen fordras dels godkända prov på de kurser, som ingår i den för varje doktorand fastställda individuella studieplanen, dels godkänt disputationsprov. Utbildningen, som leder till doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng poäng (fyra års heltidsstudier), varav avhandlingsdelen omfattar minst 120 högskolepoäng och kursdelen omfattar minst 60 högskolepoäng.

Fordringar för licentiatexamen

En etapp i utbildningen på forskarnivå om minst 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier) kan avslutas med licentiatexamen. För denna fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingått i etappen, dels har fått en vetenskaplig uppsats som motsvarar studier
om minst 60 högskolepoäng godkänd. Kursdelen omfattar minst 45 högskolepoäng.

Övrigt

Forskning i naturgeografi bedrivs i ett omfattande internationellt samarbete och förutsätter ett omfattande globalt informationsflöde. Det är nödvändigt att doktoranden kan tillgodogöra sig
naturgeografiska texter på engelska.