Livslångt lärande - kurser i geofysik

Krav på kunskaper, kompetens och färdigheter förändras kontinuerligt inom arbetslivet. Uppsala universitet erbjuder sedan i juli 2021 ett nytt verksamhetsben gällande livslångt lärande, som är en del av regeringens strategiska samverkansprogram för att hitta innovativa lösningar på stora samhällsutmaningar och bidra till svensk konkurrenskraft.

Geofysik-programmet vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet erbjuder under höstterminen 2022 två kurser inom livslångt lärande:
1. Elektromagnetiska metoder inom borrhålsprospektering och
2. Fysikalisk karaktärisering av berggrunden.

Kurserna riktar sig specifikt mot yrkesverksamma som vill uppgradera sina kunskaper och arbetssökande som är intresserade av dessa fackområden.

Malm med koppar och nickel

Kurs 1, Elektromagnetiska metoder inom borrhålsprospektering

Omfattning: 3 högskolepoäng, motsvarande 80 timmar

Kurskod: 1GE064

Kurssidahttps://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=1GE064&typ=1

Kursperiod: 28 augusti 2023 till 30 oktober 2023

Innehåll: Kursen kommer förmedla gedigna kunskaper inom malmprospektering med olika elektromagnetiska (EM) metoder, där speciell vikt läggs på djupa fyndigheter och EM mätningar i borrhål. Vi kommer gå igenom allmänna fysiskaliska principer, såsom Maxwells lag, och baserad på dessa ta oss fram till hur olika EM metoder kompletterar varandra med hänsyn till penetrationsdjup och känslighet för bra och dåligt ledande malmfyndigheter. Vi kommer behandla olika EM-metoder, diskutera deras mätmetodik såsom begränsningar och ta del av olika fallstudier.

Undervisningsform: Undervisningen kommer att ske på distans via Zoom.

Examination: Betygsättning sker löpande i form av inlämningsuppgifter som lösas i grupparbete. En stor del av detta grupparbete sker under lektionerna.

Kursansvarig lärare: Thomas Kalscheuer, Uppsala universitet, e-post: thomas.kalscheuer@geo.uu.se

Undervisande lärare: Thomas Kalscheuer, Uppsala universitet; Thorkild Maack Rasmussen, Luleå tekniska universitet. 

Förkunskapskrav: Universitetsstudier 180 hp inklusive 1) 75 hp fysik och matematik alternativt 2) 45 hp geovetenskaper och 15 hp fysik eller matematik och antingen Prospekterings- och miljöinriktad geofysik eller både Geofysiska metoder med tillämpningar och Statistik för geovetare. Kurserna Prospekterings- och miljöinriktad geofysik, Geofysiska metoder med tillämpningar och Statistik för geovetare kan ersättas med likvärdiga kurser. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Anmälan: Kursen utlyses nationellt på antagning.se och internationellt på universityadmissions.se. Detta innebär att intressenter med en kandidatexamen och medborgare i EU/EES-länder samt Schweiz kan registrera sig för kursen utan kursavgift. Den ordinarie utlysningsomgången öppnas den 15:e mars och stänger den 17 april. Det kommer även att finnas möjlighet till sen anmälan. Läs mer om sen anmälan

Frågor och mer information: Vid eventuella frågor kontaktas kursansvarige lärare, se ovan.

Kurs 2, Fysikalisk karaktärisering av berggrunden

Omfattning: 2 högskolepoäng, motsvarande 53 timmar

Kurskod: 1GE065

Kurssida: https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=1GE065&typ=1

Kursperiod: 28 augusti 2023 till 30 oktober 2023 

Innehåll: Kursen fokuserar på att förmedla kunskaper om bergspänningar, hur dessa mäts och analyseras, och hur de används för att bestämma dimensionerande laster för olika typer av underjordsanläggningar. Vi kommer att erbjuda träning i traditionella spänningsmätningsmetoder (hydrauliska och överborrnings metoder) som används i Sverige, men också mer icke-traditionella metoder som kan tillämpas på större djup (spänningsinducerade utfall i borrhål). En begränsad del av kursen behandlar hur en bergmassas fysiskaliska egenskaper bestäms och analyseras i laboratorium och genom borrhålsloggning. Kursen behandlar också hur punktmässiga och kontinuerliga data användas för att bestämma bergspänningstillståndet i en bergvolym. I detta sammanhang beaktas mätosäkerheter, samt den vidare användningen av förvärvade data.

Undervisningsform: Undervisningen kommer att ske på distans via Zoom.

Examination: Inlämningsuppgifter (1 hp) och skriftlig examination (1 hp).

Kursansvarig lärare: Maria Ask, Uppsala universitet, e-post: maria.ask@geo.uu.se

Undervisande lärare: Maria Ask, Uppsala universitet, Daniel Ask, Fracsinus Rock Stress Measurements AB

Förkunskapskrav: Universitetsstudier 180 hp inklusive 1) 75 hp fysik och matematik, 2) 45 hp geovetenskaper och 15 hp fysik eller matematik och antingen Prospekterings- och miljöinriktad geofysik eller både Geofysiska metoder med tillämpningar och Statistik för geovetare eller 3) 45 hp fysik och matematik och  Geoteknik och byggnadsgeologi. Kurserna Prospekterings- och miljöinriktad geofysik, Geofysiska metoder med tillämpningar, Statistik för geovetare och Geoteknik och byggnadsgeologi kan ersättas med likvärdiga kurser. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Kursen utlyses nationellt på antagning.se. Detta innebär att intressenter med en svensk kandidatexamen kan registrera sig för kursen utan kursavgift. Den ordinarie utlysningsomgången öppnas den 15:e mars och stänger den 17 april. Det kommer även att finnas möjlighet till sen anmälan. Läs mer om sen anmälan

Frågor och mer information: Vid eventuella frågor kontaktas kursansvarige lärare, se ovan.

Senast uppdaterad: 2023-03-17