Lista på examensarbeten före 1998

Här följer en förteckning över examensarbeten och andra studentuppsatser från föregångarna till dagens Institutionen för geovetenskaper, som bildades 1998. Uppsatserna nedan utgör vad som idag motsvaras av examensarbeten, även om flera av dem kallades uppsatser på C- nivå eller självständigt arbete.

För den tidigare Naturgeografiska institutionen har även ett stort antal äldre uppsatser på lägre nivå tagits med. Uppsatserna i naturgeografi fram till ca 1970 är huvudsakligen proseminarieuppsatser, dvs. på tvåterminersnivån från den tid då lärarstudentkullarna var stora (geografi var in på 1960-talet ämne även på gymnasienivå). En del av studenterna läste vidare och skrev ett s.k. trebetygstillägg. Avsikten med proseminarieuppsatser var att ge fälterfarenhet, därför innehåller de också en hel del dokumenterande material (foton, kartor, diagram) även om analys och resonemang av förklarliga skäl inte alltid är djupgående. De har tagits med i denna förteckning eftersom de har ett dokumentärt värde, särskilt i fall då studieplatsen förändrats genom bebyggelse, bortschaktning, naturliga processer eller annat. Eftersom det rör sig om närmare 700 uppsatser har de försetts med en närmare precisering av ämnet. Dessutom har enstaka PM tagits med, också de med fältiakttagelser.

En del uppsatser saknas i arkivet och markeras då med *asterisk; det gäller framför allt uppsatser från 1930- och 40-talet. De finns ändå medtagna i förteckningen eftersom det kan ha sitt intresse att se vad man valde att skriva uppsats om, vilket också är ett av förteckningens syften. I ett dussin fall har enbart kartbilaga råkat bevaras, och i så fall noteras detta – kartdelen kan ju vara ännu viktigare att kunna studera än textdelen (”kartan är geografens språk”, som professor Gerd Enequist sa).

Andréasson, Gunilla 1997: Magnetsepareringens effekter av malm från nivå 765 Kiirunavaaragruvan - mineralogisk studie [Mineralogi-petrologi-tektonik]

Aune, Karin 1997: Satellitdata och GIS som metod för beräkning av markläckage. En modell för Täljeåns avrinningsområde [Naturgeografi]

Bergman, Björn 1997: Reservoir flow characteristics and borehole pressure fluctuations created by long period seismic signals [Fasta jordens fysik]

Bergström, Andreas 1997: DAQ board for the TMS320C32 DSP [Fasta jordens fysik]

Carlsson, Andreas 1997: A distance comparison with doppler radar winds from Hemse [Meteorologi]

Cederborg, Ann-Sofi 1997: Uppkomst av mesoskaliga cirkulationer genom differentierad markfuktighet [Meteorologi]

Daniels, Johan 1997: Gravity and magnetic modelling of the Almunge Alkali Complex [Fasta jordens fysik]

Edström, Carl 1997: Skred i Flian & Lidan, jämförande studier mellan områdena Kristinedal och Sköttorp [Naturgeografi]

García, José Jorge 1997: Regional water balance modelling in central Sweden - Tentative application to ungauged catchments [Hydrologi]

Hallberg, Emma 1997: Structural Study of Carbon using Raman Spectroscopy. Diamond Synthesis with Laser Heated Diamond Anvil Cell [Mineralogi-petrologi-tektonik]

Hjerdt, Niclas 1997: Soil moisture distribution predicted from topography and gamma radiation [Hydrologi]

Hoffstedt, Matilda 1997: Adsorption of Caesium on Mineral Surfaces: A study of adsorption capacity of phyllosilicates [Mineralogi-petrologi-tektonik]

Jaedicke, Christian 1997: Lake Evaporation Estimation by Isotope, Energy Balance and Bulk Aerodynamic Methods [Hydrologi]

Jansson, Barbro 1997: Sårbarhetsklassificering av grundvatten enligt LeGrands metod vid tio industriområden [Kvartärgeologi]

Johansson, Cecilia 1997: Begränsningar i Monin-Obukhovs similaritetsteori [Meteorologi]

Kjerrström, Jessica 1997: Grundvattennivåns samband med lufttemperatur och nederbörd i Sverige [Hydrologi]

Larsson, Liselott 1997: Temperaturskiktningar nära marken vid stabil skiktning: En fallstudie [Meteorologi]

Larsson, Liselott 1997: Measurements and modelling of turbulence characteristics in stable boundary layers [Meteorologi]

Lindberg, Kristina 1997: Effects of hydrothermal treatment on powder concrete with low water/cement ratio [Mineralogi-petrologi-tektonik]

Livbom, Andreas 1997: Visualization of the airflow over a three-dimensional hill [Meteorologi]

Löthegård, Johanna 1997: Geophysical modeling of the Los Formation using magnetic and gravimetric data [Fasta jordens fysik]

Melin, Fredrik & Strid, Dennis 1997: De strandnära områdenas utveckling i Halmstads kommun [Naturgeografi]

Mohr, Mattias 1997: Comparison of Simulations with Two Mesoscale Models, the MIUU Model and the KAMM Model, using Two Low-Lewel jet Cases over the Baltic Sea [Meteorologi]

Müther, Tobias 1997: Elastic deformation of spherical plates [Fasta jordens fysik]

Möne, Cecilia 1997: Glacial lake deposits in Kerlingarfjöll, Central Iceland [Kvartärgeologi]

Nilsson, Lena 1997: Tids- och rumsvariationer av geostrofisk vind på olika platser i Sverige, Danmark, Norge och Finland [Meteorologi]

Nilsson, Madelen 1997: Radarhägringar. Meteorologiska förutsättningar och objektiva metoder för detektering [Meteorologi]

Nimfeldt, Jonas 1997: Rening av vägdagvatten. En litteraturstudie samt beskrivning av omhändertagandet vid Läggesta [Hydrogeologi]

Nyberg, Andreas 1997: Adsorption av cesium på krossad granit - en faktor inför slutförvaret av kärnbränsle [Hydrologi]

Oscarson, Annica 1997: En jämförande studie av 137Cs:s mobilitet och förekomst i sjö och mark (Loppesjön och Bleckmyrarna) [Kvartärgeologi]

Persson, Karl 1997: Vattenkraftsmagasins påverkan på koltransporten; simulering av kolbudget och mätning av sjösediment i Tjaktjajaure [Hydrologi]

Persson, Katarina 1997: Analogue modelling exploring the rôle of hanging wall thickness in lateral shortening of orogenic wedges [Mineralogi-petrologi-tektonik]

Puig, Guillermo 1997: Deformation zones in Uppland. Petrography, microstructure and field appearence of some ductile and brittle deformation zones [Mineralogi-petrologi-tektonik]

Roden, Kerstin 1997: Density Modelling with L1-norm Minimization Combining Gravity and Seismic Data [Fasta jordens fysik]

Rudqvist, Daniel 1997: Hydrogeologisk studie av kloridförorening i Uppsalaåsen vid Segersjövattentäkten, Botkyrka kommun [Hydrogeologi]

Sandqvist, Ulla 1997: Blacksåstjärn - en studie i mobilitet och transport hos cesium [Kvartärgeologi]

Sang, Peter 1997: Korrelationer mellan meteorologiska parametrar på flygbas [Meteorologi]

Sjunneskog, Charlotte 1997: A high resolution diatom study - on triggercores and boxcores from Gerlache Strait and Brainsfield Strait Antarctica [Kvartärgeologi]

Svensson, Håkan 1997: Hydrogeologisk studie på Högbytorps avfallsanläggning - i samband med lakvattenhantering [Hydrogeologi]

Wanhainen, Christina 1997: Kinematics and mineralogy of two shear zones in the Renström and Petiknäs North mines, Skellefte District, northern Sweden [Mineralogi-petrologi-tektonik]

Vestergren, Sara 1997: Hydrogeologisk undersökning av Högbytorps avfallsanläggning. Modellering [Hydrogeologi]

Zeis, Roswitha 1997: Modelling of crustal S-wave velocities in the French Massif Central [Fasta jordens fysik]

Andrae, Ulf 1996: Turbulence structures in a non-stationary marine atmospheric boundary layer [Meteorologi]

Bertram, Silke & Carlsson, Ulrika 1996: Västergarnsåns avrinningsområde - en studie av närsalttransporter [Naturgeografi]

Carlsson, Andreas 1996: A comparison between wind measurements with doppler weather radar and rawinds [Meteorologi]

Claesson, Linus 1996: Macro model estimation including tomography [Fasta jordens fysik]

Eklund, Anna 1996: Grundvattnets dynamik i en moränsluttning. Flödesriktningar, gradienter och fördröjningar [Hydrologi]

Jones, Jörgen 1996: A numerical analyse of a downslope wind [Meteorologi]

Jönsson, Anders 1996: Neural networks and interpolation of metal concentrations in a polluted river [Hydrologi]

Kjellman, Johan 1996: The Ytterlida REE-Pegmatite [Mineralogi-petrologi-tektonik]

Klein, Åsa 1996: Grundvattnets kvalitet i Värmland. Rumsliga och tidsmässiga variationer [Hydrologi]

Larsson, Christina 1996: Infiltration Capacity and Tidal Influence on Groundwater Motion in Acid Sulphate Soils. A Minor Field Study in the Vietnamese Mekong Delta [Hydrologi]

Lindahl, Anna 1996: Modellering av avdunstning utgående från markfuktighetsmätningar i moränmark [Hydrologi]

Lindgren, Mariana 1996: Torvtillväxthastighet mätt med 14C-metoden [Kvartärgeologi]

Mattsson, Håkan 1996: Statistical investigation of time variations of radon and possible correlation with meteorological factors [Fasta jordens fysik]

Mohr, Mattias 1996: A Comparison between Measurements and Simulations with WASP and the MIUU Model [Meteorologi]

Oleskog, Ingela 1996: Modellering av grundvattenförorening. Metodikstudie vid Uppsala- och Vattholmaåsen [Hydrologi]

Pyykönen, Markku 1996: Denudation och försurning inom tre små avrinningsområden i Sareks högfjällsområde i nordvästra Sverige [Naturgeografi]

Sjöblom, Anna 1996: Case studies of the bora wind. Numerical simulations in three dimensions [Meteorologi]

Thorsell, Mattias 1996: Variation av cesium-137 i mark vid Blacksåstjärn, Bottentjärn och Loppesjön i Hudiksvalls kommun [Naturgeografi]

Widén, Britta 1996: Nitrification and denitrification in seagrass communities in Chwaka bay, Zanzibar [Hydrologi]

Åhnberg, Anna & Knecht, Magnus 1996: Vintervägsaltets spridning i grundvattnet, metoder att bedöma belastningskänslighet [Hydrologi]

Alm, Jens 1995: Fördelningen av blixtnedslag i Sverige [Meteorologi]

Blom, Henning 1995: Vertebrate remains from the Chester Bjerg Formation (late Silurian?), Hall Land, North Greenland [Historisk geologi och paleontologi]

Brandt, Anders, Niklas Strömbäck & Joar Swenning 1995: Downstream Sedimentological Effects of the 1993 Flushing of the Cachí reservoir, Costa Rica [Naturgeografi]

Ekblom, Johan 1995: Syrgastäring, fosforläckage och bakteriehalt i sediment från Stockholms innerskärgård [Hydrologi]

Grantinger, Andreas 1995: Väderinverkan på flygbuller. Test av mätmetoder [Meteorologi]

Göransson, Elisabet 1995: Organiska horisontens kemi som indikator på in- och utströmningsförhållanden i skogsmark [Hydrologi]

Hallberg, Ola & Stendahl, Johan 1995: Shoreline erosion in the Arenal reservoir, Costa Rica - a description and quantification [Naturgeografi]

Johansson, Anna & Johansson, Mats 1995: Vindkorrelationer - studier av vindhastigheter och vindriktningar inom en flygbas [Meteorologi]

Larsson, Christina 1995: Dagvatten- och föroreningsmängder från E18 genom Västerås [Hydrologi]

Melin, Andreas 1995: Numeriska ljudutbredningsmodeller. Beskrivning av modellteorier och meteorologiska antaganden [Meteorologi]

Persson, Thomas 1995: Aerosoler och strålningsklimatet [Meteorologi]

Rutgersson, Anna 1995: Influence of turbulent mixing on chemical reactions in the boundary layer [Meteorologi]

Ström, Linda 1995: Mesoscale Circulations in Coastal Areas - a Numerical Study of the Conditions at Blekinge, Sweden [Meteorologi]

Ulfsparre, Hans 1995: Metamorfa omvandlingar i östra Skelleftefältet [Mineralogi-petrologi-tektonik]

Andersson, Peter 1994: Ozon, en allmän översikt [Meteorologi]

Bäckström, Lars G. 1994: Sedimenttransport i Bengtsbrohöljen - Dalslands kanal: röntgenkärnor, tunnslippreparat och magnetiska egenskaper [Naturgeografi; Geofysik]

Carlsson, Lennart & Johansson, Maria 1994: Alpina sjösediment - en studie av proglaciala och sluttningspåverkade sjöar under Holocen i Abisko, Sverige och Tatrabergen, Polen [Naturgeografi]

Frenje, Lena 1994: 1-D finite difference modeling [Fasta jordens fysik]

Juhojuntti, Niklas 1994: Processing of VSP-data from the Gravberg-1 Well [Fasta jordens fysik]

Lundblad, Maria 1994: Geostrofiska vinden - en klimatologisk studie [Meteorologi]

Nordström, Liz & Stålnacke, Pia 1994: Infiltration measurements in Lesotho, southern Africa. MFS-report including run-off studies and a simulation model [Naturgeografi]

Persson, Anne 1994: Utdikningar i Lyckeboåns avrinningsområde samt återskapande av Bockabosjön [Hydrologi]

Pettersson, Ola & Phersson, Mattias 1994: Vattenbalans i topogen myrmark. En hydrologisk studie av Trappmossarna, Uppland [Hydrologi]

Råhnängen, Per 1994: Studier och simulering av vindförhållanden på en flygbas [Meteorologi]

Seibert, Petra 1994: Hydrological characteristics of the NOPEX research area [Hydrologi]

Åberg, Per-Erik 1994: Elektriska processer i atmosfären - en litteraturstudie [Meteorologi]

Boivie, Ulf 1993: Utbredning och utveckling av Rayleigh-Taylor-instabilitet i syntetiska material [Mineralogi-petrologi]

Carlsson, Rosmari 1993: Estimates of metamorphic conditions at Vattuvaara, northern Sweden [Mineralogi-petrologi]

Englund, Malin 1993: Fördelningen av bly, koppar och zink i en torvprofil under en varphög vid Falu koppargruva [Miljögeologi]

Engström, Annika 1993: Blyspridning från skjutbanor i Örebro län [Miljögeologi]

Jönsson, Sofie 1993: Order-disorder i Fe-fattiga ortopyroxener [Mineralogi-petrologi]

Källström, Madeleine 1993: En studie av ytresistansen för en barrskog [Meteorologi]

Lundqvist, Sven 1993: Retrograde garnet zoning in the Seve-Köli Nappe Complex, Jämtland, Central Sweden [Mineralogi-petrologi]

Matsson, Ingvar 1993: Sm-Nd Isotope Data from the Halti-Ridnitsohkka Mafic-Ultramafic Complex [Fasta jordens fysik]

Persson, Tony 1993: Transport av föroreningar och värme i grundvatten beräknad med finit-elementmodell - exempel från Uppsalaåsen [Hydrologi]

Samuelsson, Patrick 1993: Flygburna gränsskiktsmätningar - kalibrering av mätsystem och en fallstudie [Meteorologi]

Sandström, Stefan 1993: Vindförhållanden i kuperad terräng. Simulering med två enkla modeller [Meteorologi]

Schneider, Thomas 1993: Suspended sediment transport of the proglacial stream of Storglaciären, Northern Sweden, 1980-1990 [Hydrologi]

Seibert, Jan 1993: Water storage and flux in a micro-catchment at Gårdsjön, Sweden [Hydrologi]

Edström, Magnus 1992: Syre-18-halt hos markvatten extraherat genom centrifugering och destillering av jordprover [Hydrologi]

Fält, Birger 1992: Åskmolnet. Litteraturstudie av olika teorier för uppkomsten av laddade moln [Meteorologi]

Grandin, Annika, Thorild Karlsson, Linnea Sjöblom, Johan Stenkula & Karin Tillberg 1992: Tapestransgressionen i Kullenområdet, Nordvästra Skåne [Naturgeografi] Geografi B1

Hellqvist, Magnus 1992: Paleoentomologiska studier av den sen-pleistocena och tidig-holocena klimat- och miljöutvecklingen på Omberg [Kvartärgeologi]

Hermanson, Jan 1992: An experimental study of strain propagation and distribution around a model ductile shear zone [Mineralogi-Petrologi]

Källstrand, Birgitta 1992: Analys av vindförhållandena i östra Blekinges kustområden och havet sydost därom [Meteorologi]

Magnusson, Örjan 1992: Hydrogeologisk undersökning inom Sibbofjärdens avrinningsområde, Södermanlands län [Kvartärgeologi]

Malmberg, Sofia 1992: Diagenesis of the cretaceous Sao Sebastiao sandstones from the Recôncavo basin, Brazil [Mineralogi-Petrologi]

Moilanen, Johan 1992: Klimatologisk utvärdering av förekomsten av inversioner i radiosonderingar från Bromma 1990 [Meteorologi]

Norell, Björn 1992: Vattenbalansstudie av dalgång i Hälsingland [Kvartärgeologi]

Svedestig, Maria 1992: Svaveldepositionens förändring i Sverige 1970-1990 [Meteorologi]

Tryggvason, Ari 1992: An Analysis of Explosion Recordings at the SIL Seismic Network [Fasta jordens fysik]

Askling, Per 1991: Skräddarsy ditt system i microstation - ett flexibelt datasystem [Kvartärgeologi]

Berntsson, Inger 1991: Meteorologiska och oceanografiska förhållanden vintertid i Kattegatt [Meteorologi]

Bäckström, Kristin 1991: Experimentell analys av extensionsförkastningar [Mineralogi-Petrologi]

Carlsson, Ann-Charlotte 1991: Spårämnesförsök med litiumnitrat vid fyra källor i Hallands län [Kvartärgeologi]

Delblanc, Fredrik 1991: Biologisk nedbrytning av petroleumprodukter i mark: en kunskapsöversikt [Kvartärgeologi]

Gierup, Jonas 1991: Grundvattenmodellering i små avrinningsområden. Kalibrering av modellen med litium som spårämne [Kvartärgeologi]

Gustafsson, Åke 1991: Vattenföring och ämnestransportberäkningar i Olandsåns avrinningsområde [Hydrologi]

Josephsson, Malin & Wass, Eva 1991: Zinktransport i Salaån [Kvartärgeologi]

Laurent, Nadina 1991: Metallhalternas variation i rotmaterialet från vattenväxter. Studie av deponier vid Olhamrabäckens avrinningsområde [Kvartärgeologi]

Pålsson, Lars 1991: Numerisk lösning av shallow water-ekvationerna med växelverkningskoefficientmetoden och transformmetoden [Meteorologi]

Rimsten, Carin 1991: Torvens förmåga att adsorbera zink [Kvartärgeologi]

Rosenberg, Lovisa 1991: Skjuvzon på Nordön [Mineralogi-Petrologi]

Söderberg, Pia 1991: Vindförhållanden i en strandzon [Meteorologi]

Ahmed, Helmi Ahmed 1990: Processing of full-waveform acoustic data from the Gravberg-1 borehole [Fasta jordens fysik]

Bergendahl, Staffan, Helen Lindström & Henrik Mikko 1990: Tre pollenanalyser på sediment under Ancylusvallen, östra Öland [Kvartärgeologi]

Eldh, Thomas 1990: Sättningsstudier i Kungsängen, Uppsala [Kvartärgeologi]

Enderskog, Helena 1990: Avdunstning från energiskog och stubbåker beräknad med Bowenförhållandemetoden [Hydrologi]

Ganerlöv, Per-Ove 1990: Simulering av mark- och markytetemperatur under vinterförhållanden med hjälp av SOIL-modellen [Meteorologi]

Gustavsson, Susanna 1990: Studier av rymdladdningar i de marknära luftskikten samt jämförelse mellan olika mätmetoder [Meteorologi]

Ingvald, Erika 1990: Geokemi hos basiska gångbergarter i östra Värmland [Mineralogi-Petrologi]

Jansson, Anna 1990: Analys av energispektrum inom ytskiktet [Meteorologi]

Jansson, Anna 1990: Litium och bromid som spårämnen i grundvatten [Kvartärgeologi]

Kallin, Kenneth 1990: On a possibility of convection beneath coastal California [Mineralogi-Petrologi]

Lustig, Bertil 1990: Daglig sänkning av vattenytan vid Forsse damm, Faxälven. Nytta ur kraftproduktionssynpunkt [Hydrologi]

Magnusson, Mikael 1990: Studie av klimatologiska arbetsmetoder med tillämpning på Uppsaladata [Meteorologi]

Nilsson, Håkan 1990: Numerisk modellering av dispersiva processer på meso-beta-skalan [Meteorologi]

Nilsson, Maud 1990: Fyrisåns högvattenföring mellan 1876 och 1988 [Hydrologi]

Norman, Kajsa 1990: Hydrogeologisk studie av Hovgårdens avfallsanläggning i Uppsala kommun [Kvartärgeologi]

Rahm, Nils 1990: Järnhaltens variation och orsak i ett grundvatten [Kvartärgeologi]

Simann, Torbjörn 1990: Test av vindmodell med meteorologiska rutindata [Meteorologi]

Stenborg, Per 1990: Litteraturstudie i meteorologiska förhållanden vid skogskanter [Meteorologi]

Tengbert, Henrik 1990: Vatten i Heby kommun. Tillgång, utnyttjande och föroreningsbelastning [Hydrologi]

Amnéus, Eva 1989: Markanvändningsförändringar i Torneträskområdet [Naturgeografi: Biogeografi]

Fjellström, Torbjörn, Markus Hartman, Per Johansson & Ulf Mattsson 1989: Isrörelser och hällmorfologi på Bornholm [Naturgeografi] Geografi B1

Holgersson, Björn 1989: Groundwater database for welldata from water development project, Betul, M. P. India [Kvartärgeologi]

Hylander, Peter G. 1989: Metoder för detektering av föroreningskällor till grundvattentäkt i Rasbokil, Uppsala kommun [Kvartärgeologi]

Jansson, Camilla 1989: Prograd metamorfos i Kölibergarter från Stipokområdet [Mineralogi-Petrologi]

Larsson, Lena 1989: Geothermobarometry in a granulite-facies area east of Karlskoga, central southern Sweden [Mineralogi-Petrologi]

Nilsson, Annika 1989: Förslag till skyddsområde för den kommunala vattentäkten i Lekvattnet, Torsby kommun [Kvartärgeologi]

Oskarsson, Karin 1989: Blixtar och dunder magiska under. En jämförande studie mellan blixtpejlsystemen LLP och LPATS [Meteorologi]

Palmqvist, Ann 1989: Kalkhaltsvariationer i moräner från nordöstra Uppland [Kvartärgeologi]

Pettersson, Mikael 1989: Transport av koppar i övre delen av Emåns vattensystem [Kvartärgeologi]

Ring, Eva 1989: Acidity in a small forest stream: Anthropogenic or natural causes. Surstötar i en liten skogsbäck. Mänskliga eller naturliga orsaker [Hydrologi]

Ringstad, Kaarina 1989: Grundvattenkvalitet i Vetlanda kommun [Kvartärgeologi]

Stenström, Lars 1989: Infiltration och fronthastigheter, försök med förorenande vätskor [Kvartärgeologi]

Thunell, Maria 1989: Sense of shear determination in the Olden window [Mineralogi-Petrologi]

Wallsten, Birger 1989: Undersökning av ett grundvattenmagasin vid infiltrationsbortfall - anläggningen Fågelbacken i Västerås [Kvartärgeologi]

Wedholm, Krister 1989: Triclinicity of K-feldspars in the Siljan Ring structure [Mineralogi-Petrologi]

Baeckström, Sara & Dahlén, Mats 1988: Orsaker till dimbildning vid Kungsängsbron i Uppsala [Naturgeografi: Meteorologi]

Berglund, Mikael 1988: Vånsjöåsen, Enköpings kommun: en geologisk-botanisk inventering [Kvartärgeologi]

Bergström, Johan & Vikström, Robert 1988: Ysjön - ett översvämningsproblem [Hydrologi]

Calla, Peter 1988: Datering av snökärnor borrade ur Grönlands inlandsis [Hydrologi]

Engström, Peter & Gustavsson, Kristina 1988: Rörligheten hos förorenande vätskor, särskilt petroleumprodukter, i mark- och grundvatten: en kunskapsöversikt [Kvartärgeologi]

Eriksson, Mattias 1988: Skattning av en matematisk funktion för sambandet vattenhalt - vattenbindningstryck [Kvartärgeologi]

Eriksson, Sven-Åke, Eva Hartman-Juhlin, Bertil Neij & Jan-Erik Oja 1988: Hällmorfologi och isrörelser på Bornholm (Geomorfologiska studier på Bornholm 3) [Naturgeografi] Geografi B1

Fahlgren, Lars 1988: Grundvattenkvaliten inom Åtvidabergs kommun [Kvartärgeologi]

Frycklund, Christina 1988: Mark och grundvattenkemi i en moränsluttning [Kvartärgeologi]

Grapengiesser, Per 1988: Plangeometrisk studie av några svenska meandrande floder [Naturgeografi: Fluvialmorfologi]

Myrhede, Gunnar 1988: Tiveden och Östgötaslätten - beskrivning och jämförelse av två av SGU:s observationsområden inom grundvattennätet [Kvartärgeologi]

Rydén, Anders 1988: Horisontalspänningar och hastigheter i en glaciärs ytskikt [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi]

Adolfsson, Stig 1987: Selenian-bismuth sulphide mineral assemblages from Falun, Sweden [Mineralogi-Petrologi]

Andersson, Johan 1987: Interceptionens och stamrinningens beroende av beståndsutveckling i energiskog [Hydrologi]

Andersson, Monica 1987: Natriums och kalciums omsättning i försurningsbehandlade sjöar, beräknad med hydrologisk transportmodell [Hydrologi]

Axelsson, Mats & Kaponen, Peter 1987: Jordartskarta över Tomteby och Åketorp med beskrivning och jordartsanalyser [Kvartärgeologi]

Bjurström, Laine 1987: Landskapsbild och markutnyttjande på Mellersta Öland mellan åren 1942-1986 [Kvartärgeologi]

Carlsson, Per 1987: Förändringar inom Vattholmaåns och Vendelåns dräneringsområden mellan år 1945 och 1976 [Naturgeografi: Allmän geomorfologi]

Clemensson-Lindell, Anna 1987: Jämförande studier mellan mark och grundvatten i Lerums kommun [Kvartärgeologi]

Dalesjö, Lars, Lars Hansson, Christer Henriksson, Kenneth Modin & Bengt Viksten 1987: Högsta Kustlinjen i Gräsmark, Värmland (3) [behandlar Ekåsbergsdeltat] [Naturgeografi] Geografi B1

Dau, Jeanette & Jonsson, Eva-Karin 1987: En hydrogeologisk beskrivning av Åtvidabergs avfallsanläggning [Kvartärgeologi]

Gustafsson, Jon Petter 1987: Brunnstypens och grundvattennivåns betydelse för grundvattenbeskaffenhetens tidsmässiga variationer [Hydrologi]

Holmén, Johan Georg 1987: Vattenbalansstudie av Dammsjöns avrinningsområde [Kvartärgeologi]

Jansson, Thomas & Sjölander, Peder 1987: TPM-metoden för in situ mätningar av hydraulisk konduktivitet [Kvartärgeologi]

Jönsson, Tomas 1987: Orsaker till variationer i fluviala sedimenttransporter i Sovjetunionen [Hydrologi]

Lindell, Sten 1987: Framställning av avdunstningsmodell baserad på PROBE [Hydrologi]

Lundqvist, Sven & Kruger, Elke 1987: Holocen vegetationsutveckling i Tomteby, Räpplinge socken, Öland [Kvartärgeologi]

Lärke, Agne 1987: Kvävenedfallets betydelse för barrskogens uttorkningskänslighet [Hydrologi]

Munier, Raymond 1987: Fast lösning av koppar i blyglans i närvaro av antimon och vismut [Mineralogi-Petrologi]

Myrvold, Örjan 1987: Experimental simulation of the salt canopy in the Great Kavir, Iran [Mineralogi-Petrologi]

Nyberg, Lars 1987: Hydrogeologiska lakvattenstudier vid nedlagda soptippar - kunskapsöversikt med exempel från Uppsala [Hydrologi]

Pehrson, Åsa 1987: Rekonstruerad vattenföring i Svärdsjövattendraget, Dalarna (1950-1986) [Hydrologi]

Persson, Johan 1987: Utströmningsområdenas variation med nederbörd samt effekt av skogsavverkning på avrinningen [Hydrologi]

Ronquist, Christina 1987: Lateral och longitudinell dispersion hos grundvatten i en grusås [Hydrologi]

Sädbom, Stefan 1987: Metamorfos och malmbildning i Enåsens guldgruva, Hälsingland [Mineralogi-Petrologi]

Alm, Magnus, Jörgen Andersson & Nils Wingren 1986: Dokumentation av Klintkusten sträckan Galgberget – Snäck hotell, Gotland [Naturgeografi] Geografi AB

Andersson, Mats 1986: Pollenanalys från Bälinge mossar. En paleoekologisk beskrivning av vegetationsmiljön runt stenåldersboplatsen vid Anneberg i Oxsätra [Kvartärgeologi]

Andrén, Hans 1986: Morfologi och tillväxt inom Laitauredeltats distalområde [Naturgeografi: Fluvialmorfologi]

Bergman, Jeanette 1986: Analysis and simulation of a boudinaged quartz vein [Mineralogi-Petrologi]

Brändholm, Torbjörn, Gunnar Ericsson & Stefan Spansk 1986: Studium av erosionsdalar vid Stenkumla kyrka, Gotland [Naturgeografi] Geografi AB/B1

Faxberg, Håkan, Stig-Erik Frisk & Narges Sadeghi 1986: Karstformer och andra erosionsformer sydost om Visby – Gotland [Naturgeografi] Geografi B1

Göransson, Bent 1986: Simulering av vattenhalt i jordbruksmark med en numerisk modell [Hydrologi]

Isaksson, Catharina 1986: Progressive metamorphism in pelitic rocks from the Scottish Dalradian [Mineralogi-Petrologi]

Källander, Kjell 1986: Sifferboravinen [Naturgeografi: Fluvialmorfologi]

Löwegren, Niklas 1986: Optimal diskretisering i en urban avrinningsmodell [Hydrologi]

Olsson, Per-Erik 1986: Naturområdet vid Flostaåsen. En geomorfologisk inventering [Naturgeografi: Allmän geomorfologi]

Pohjola, Veijo 1986: Mätningar av hastighetsfördelningar längs en vertikal profil i Storglaciären, Kebnekajse -85 [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi]

Scholey, Stephen 1986: The petrology and structural genesis of the Lower Proterozoic Leptite Formation in the Vallsarvsberget area, near Falun, south central Sweden [Mineralogi-Petrologi]

Schön, Uno & Danielsson, Håkan 1986: Ytströmmar och flödesuppdelning nedströms Älvkarleby kraftverk [Hydrologi]

Sjöström, Jan 1986: En undersökning av området vid Beijershamnspiren, Öland [Kvartärgeologi]

Wallin, Mats & Öster, Olof 1986: Sedimentologisk undersökning av några fjordar norr om Orust [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi]

Vikerfors, Lars 1986: Värmebudget för sjön Velen under den islagda perioden [Hydrologi]

Öhrn, Fredrik 1986: Modelling subduction and backarc spreading [Mineralogi-Petrologi]

Bergmark, Mats 1985: Vattenbrunnar och energibrunnar i urberg. En jämförande studie [Kvartärgeologi]

Eriksson, Anders 1985: Geokemisk studie av Lilla Oxflöten, en myr i östra Härjedalen [Kvartärgeologi]

Eriksson, Jemt Anna 1985: Variationer i morän, analys av kornstorlek och elementfördelning [Kvartärgeologi]

Forslund, Kristina 1985: Brattforsheden - beskrivning av ett av SGU:s observationsområden [Kvartärgeologi]

Fältman, Håkan 1985: Undersökning av terrasskomplexen vid fjällen Akka och Kisuris [Naturgeografi: Sluttningar]

Grälls, Christina 1985: Analys av makrofossil från ett medeltida stall i kvarteret Domen, Uppsala [Kvartärgeologi]

Ljung, Anders 1985: Hydrogeological investigations of existing and planned groundwater dams in Harare region, Ethiopia [Kvartärgeologi]

Miesenberger, Katharina 1985: Makrofossilanalys av en medeltida gränd i kvarteret Rådstugan, Uppsala [Kvartärgeologi]

Stenberg, Kurt 1985: Undersökning av vägbyggets effekter på morfologi och fluviala processer i Katterjåkkas och Vassijåkkas mynningsområden inom ramen för väg 98:s miljökontrollprogram [Naturgeografi]

Vikerfors, Lars 1985: HBV-modellstudie för restproduktupplag i Kristineberg [Kvartärgeologi]

Ahlgren, Maria & Lundholm, Birgitta 1984: Strandbildningar i Ottenbylund, S Öland [Kvartärgeologi]

Athanassoulis, Constantinos 1984: Del I - Greklands geologi. Del II - Mineralkemisk undersökning av Fe-Ni laterit malm från Pagonta, Euboea, Grekland [Mineralogi-Petrologi]

Bergman, Stefan & Eriksson, Cathrin 1984: Studie av kontaktomvandlingar mellan basiska gångar och Vängegranit, väster om Uppsala [Mineralogi-Petrologi]

Cedervall, Svante 1984: Pollenanalys från Andersby ängsbackar, Uppland [Kvartärgeologi]

Edlund, Maria 1984: Bakteriell vittring i sulfidhaltiga sandupplag [Kvartärgeologi]

Grensman, Fredrik 1984: En mineralogisk-petrografisk undersökning av metasediment väster om Falun [Mineralogi-Petrologi]

Hämäläinen, Reijo & Selving, Barbro 1984: Jumkilsån. En studie av skred och erosionsprocesser [Naturgeografi: Sluttningar]

Johansson, Karl-Ivar 1984: Tekniskt utförande av tryckluftsborrade brunnar i Sverige [Kvartärgeologi]

Jonasson, Christer 1984: Åsansvällningar i Byskeälvens dalgång [Naturgeografi] *

Liljedahl, Thomas 1984: Pyritvittring i sulfidhaltiga sandupplag, laboratorieförsök [Kvartärgeologi]

Lindström, Göran 1984: Simulering av uppehållstider med PULS-modellen [Hydrologi]

Lundqvist, Dag 1984: En morfologisk beskrivning med bestämningar av olika Östersjönivåer i Oskarshamn, östra Småland [Kvartärgeologi]

Petsonk, Andrew M. 1984: The BAT method for in situ measurement of hydraulic conductivity in saturated soils [Kvartärgeologi]

Sanner, Håkan 1984: Markvatten- och grundvattenströmning i en moränsluttning [Hydrologi]

Sjöberg, Karin 1984: Undersökning av fossila frukter och frön från en medeltida ränna i kvarteret Kransen, Uppsala [Kvartärgeologi]

Viklund, Lars 1984: En flätad rännas funktion i det medeltida kvarteret Kroken, Uppsala. Analys av makrofossil [Kvartärgeologi]

Vikström, Peter 1984: Vatten i frusen jord. En studie med ny teknik [Hydrologi]

Adolphson, Jan & Johansson, Lena 1983: Fossila strandlinjer vid Orrdalsklint, Åland [Naturgeografi] Geografi AB

Arvidsson, Ronald & Axelsson, Dan 1983: Geologisk-geofysisk undersökning av ett djupgrönstensmassiv vid Viksta, Uppland, 1983 [Mineralogi-Petrologi]

Bengtsson, Krister & Olofsson, Per-Olof 1983: Test av en primitiv mesoskalig modell för strömning i komplex terräng samt simulering av sjöbris [Meteorologi]

Dahlborg, Yvonne & Nyman, Eva 1983: Avfallsupplag - sambandet mellan lakvattenmängd och mängd utlakade ämnen [Kvartärgeologi]

Daneshvar, Fereidoon 1983: Contribution to the geology of Kurdistan [Mineralogi-Petrologi]

Drake, Hans & Johansson, Karl-Ivar 1983: Petrografisk kartering över norra Öland [Kvartärgeologi]

Ek, Roland & Rönnlund, Peter 1983: Inledande studier av en Li-pegmatit i Järkvissle-Västanå-området i Medelpad [Mineralogi-Petrologi]

Ekelund, Lena 1983: Grundvattenstudier vid Cementas kalkstensbrott i Degerhamn. En sammanställning av data från åren 1977 till 1979 [Kvartärgeologi]

Gunnarsson, Magnus & Ringård, Anders 1983: Några drumliner på Åland [Naturgeografi] Geografi AB

Henriksson, Dan & Ullberg, Johan 1983: En undersökning av basmineralindex i sandmagasin från sulfidmalmsbrytning [Kvartärgeologi]

Johnsson, Holger 1983: Rumslig temperaturvariation i åkermark - en statistisk undersökning [Hydrologi]

Jörgensen, Bodil & Riad, Lucie 1983: Solubility of Eu3+ in plagioclase [Mineralogi-Petrologi]

Kekkonen, Christina 1983: Några illiters kristallinitet [Mineralogi-Petrologi]

Koivumaa, Tarja & Nilsson, Birgitta 1983: Nedisningsspår på Dånö och Hamngrundet, Åland [Naturgeografi] Geografi AB

Lintu, Yrjö & Morosini, Mansueto 1983: Kapacitetsbestämningsmetoder i bergborrade brunnar - en utvärdering [Kvartärgeologi]

Mohamed, Hassan & Sparring, Viveka 1983: Spricksystem, vittring och erosion på Getabergen, Åland [Naturgeografi] Geografi AB

Nilsson, Siv 1983: Pollenanalytisk undersökning av Sölendet [Kvartärgeologi]

Norrlin, Johan 1983: Undersökning av fossila frön och frukter från kvarteret Kroken, Uppsala [Kvartärgeologi]

Odén, Lennart 1983: En sedimentologisk undersökning av inledningsskedet av Litorinavallens bildning, sydöstra Öland [Kvartärgeologi]

Ohlsson, Sten-Åke 1983: Geofysiska undersökningar av de malmförande bergarternas kontaktförhållanden i Vattholmatrakten [Fasta jordens fysik]

Riesser-Steffens, Magdalena 1983: Lerans och moränens dämpande effekt på VLF-anomalier över vattenförande krosszoner [Kvartärgeologi]

Tuoremaa, Gudrun 1983: Syntes av Co-Ni olivin [Mineralogi-Petrologi]

af Uhr, Johan & Zeile, Peter 1983: Sprickor i berggrunden och glacial erosion – en jämförelse mellan tre lokaler på Åland [Naturgeografi] Geografi B1

Ulander, Tomas 1983: Pollenanalyser av sediment från Litorinavallen på Sydöstra Öland [Kvartärgeologi]

Alepliotis, Panagiotis 1982: Pollendiagram från området mellan Brekken och Vauldalen [Kvartärgeologi]

Alvarez, Paulo 1982: Petrografisk undersökning vid Resmo, Öland. Ett försök att fastställa vittringseffekten i en strandvall [Kvartärgeologi]

Carlsson, Catarina, Hans Ringström & Lena Scharin 1982: Lövåsravinen, Gräsmark, Värmland [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Geografi AB

Carlström, Anders 1982: Petrografisk undersökning av Litorinavallen på södra Öland [Kvartärgeologi]

Carnmark, Ingrid, Margareth Lundhall & Anna-Greta Wallmark 1982: Studier av recent och fossil fluvial morfologi i Rottnans dalgång, Gräsmark, Värmland [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Geografi AB

Diffner, Peter, Tomas Frank, Elisabeth Hill & Mauri Lehtonen 1982: Glacifluvial morfologi längs Rottnan, Gräsmark, Värmland [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Geografi B1

Elofsson, Thomas, Bo Olof Hillbert & Jan-Olof Karlsson 1982: Geomorfologiska undersökningar av högsta kustlinjens läge i Borrälvens dalgång väster om Rottnen, Värmland [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Geografi AB

Eriksson, Anders, Stefan Holm & Karin Hård 1982: Högsta kustlinjen samt karakteristiska geomorfologiska bildningar kring densamma vid Bratta älv väster om sjön Rottnen i Värmland [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Geografi AB

Gröning, Per 1982: Torvkvalitet, växtsammansättning och ultraviolett-fluorescens hos några torvslag från Norrbottens län [Kvartärgeologi]

Hailemariam, Habte 1982: Viscosity measurements of three different types of silicone putty by a co-axial cylinders viscometer [Mineralogi-Petrologi]

Hammar, Thomas 1982: Pollenanalytisk undersökning av Sölendet [Kvartärgeologi]

Heeroma, Pierre 1982: Gabbromassivet vid L. Aspö i Roslagen [Mineralogi-Petrologi]

Holényi, Katalin 1982: Undersökning av Fe3+-fördelningen i syntetisk titanit [Mineralogi-Petrologi]

Jonasson, Christer, Hans-Olof Toll & Peter Vogt 1982: Lateralterrasser i Rottnans dalgång vid Gräsmark, Värmland [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Geografi B1

Kruse, Olof 1982: Mineralogisk-petrologisk undersökning av tre sulfidmineraliseringar i Vasten- och Seve-Köliskållorna, Norrbottens kaledonberggrund [Mineralogi-Petrologi]

Kulander, Lena & Nordström, Kerstin 1982: Sedimentproduktion från en flytjordssluttning i Kärkevagge [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi]

Leino, Hilkka 1982: Moränpetrografiska studier i Arjeplog, norra Sverige [Kvartärgeologi]

Lundin, Lars-Christer (& Håkansson, Lars) 1982: Fortia-Pharmacia och vattenmiljön. En hydrologisk/sedimentologisk recipientstudie. Fortia-Pharmacia and the water environment. A hydrological/sedimentological case study [Hydrologi]

Nessle, Lena 1982: Några HK-lokaler i sydöstra Dalarna [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] *

Nordqvist, Rune 1982: Förhållandet alkalinitet/hårdhet i svenska grundvatten under tidsperioden 1969-1981 som en indikation på tillförsel av sura ämnen [Kvartärgeologi]

Reher, Jan 1982: Några modellförsök, som simulerar inlandsisens plockning och transport av block [Mineralogi-Petrologi]

Rydgren, Bernt & Sundby, Mikael 1982: Ett försök att bestämma grundvattenflöde i berg med utspädningsmetoden [Hydrologi]

Sigurdsson, Thrainn 1982: Studier av några moränryggar i Bakgökenområdet, Uppland [Kvartärgeologi]

Adner, Lousie, Lars Arvidson & Pia Henricson 1981: Fluvial och glacifluvial morfologi uppströms Rottnan, Gräsmark, Värmland [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Geografi AB

Aggerstam, Gunnel, Benita Lindkvist & Georg Olsson 1981: Högsta kustlinje och ravinundersökningar i Gräsmark. Området Lövåsen – Kymmen [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Geografi AB

Bodbacka, Laila 1981: Sedimentstrukturer och sedimenttillväxt i Lilla Ullfjärden, Mälaren [Naturgeografi]

Boox, Connie 1981: Studie av en brunn i lera-morän på Tjörn [Kvartärgeologi]

Bäckström, Olle 1981: Surt grundvatten. Analys av hydrokemiska data [Kvartärgeologi]

Dahlén, Mats, Mats Ekedahl & Lena Nessle 1981: HK i Gräsmark, Värmland – områden NO och SV om Uddheden [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Geografi B1

Egerth, Trygve 1981: Avblandningslameller i pyroxener [Mineralogi-Petrologi]

Gustafsson, Erik 1981: Lilla Ullevifjärden, vattenutbyte och grundvattentillrinning [Hydrologi]

Hallberg, Bengt 1981: Meteorologiska parametrars inverkan på skärmning av buller. En delstudie [Meteorologi]

Henriksson, Karl-Arne, Bengt Ryss, Monika Wallström & Sigvard Wilhelmsson 1981: Högsta kustlinjen i Gräsmark (Värmland) NV och NO om Grässjön samt längs Granån [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Geografi AB

Hara, Mikko 1981: The uranium mineralizations in Rävhällsgruvan and in the Laisälven river valley [Mineralogi-Petrologi]

Larsson, Mats 1981: Fördelning av ”sällsynta jordartsmetaller” i fältspat och turmalin i pegmatiter [Mineralogi-Petrologi]

Lindblom, Fred Olov 1981: Ett områdes förutsättningar för infiltration av dagvatten [Kvartärgeologi]

Nilsson, Torbjörn 1981: Sambandet grundvattenstånd - avrinning i Gårdsjöområdet, Bohuslän. Groundwater-level-discharge relationship in the area of Gårdsjön, Bohuslän, Sweden [Hydrologi]

Ranheden, Håkan 1981: Pollenanalytisk undersökning av Sölendet [Kvartärgeologi]

Sillanpää, Jari 1981: bo-avståndet hos vita glimrar som indikator på metamorfa bildningstrycket [Mineralogi-Petrologi]

Skogby, Henrik, Peter Sydstrand & Erland Granåsen 1981: En granitplutons kontaktmetamorfa överprägling på en tidigare regional metamorfos [Mineralogi-Petrologi]

Thorén, Lars-Erik 1981: Pollendiagram från Rörosvidda [Kvartärgeologi]

Thunholm, Bo 1981: Energigeologisk översikt av Västmanlands län [Kvartärgeologi]

Widmark, Joen 1981: Magnetitbildning i en kristallin kalksten på östra Väddö [Mineralogi-Petrologi]

Andersson, Einar, Sonja Bigenius & Raimo Laurila 1980: Isavsmältningens dräneringsvägar på sluttningen av Digerberget i Vångsgärde, Orsa [Naturgeografi] Geografi AB/B1

Bagge, Laila, Christer Hansson, Maj-Britt Neider & Leif Åhlander 1980: Lateral glacifluvial dränering och ackumulation i Våmådalen [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Geografi AB/B1

Björkelo, Nils, Göran Johansson, Tomas Karlsson & Anna Kjellander 1980: Studier kring Högsta kustlinjen vid Orsasjön, Våmååsen [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Geografi AB/B1

Ericsson, Agneta, Gunlög Fur & Maria Löfgren 1980: Lateral glaciofluvial dränering mellan Bjus och Hansjö vid HK [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Geografi AB/B1

Ferrow, Embaie 1980: Microprobe analyses of epidote and garnet at Väddö, central Sweden [Mineralogi-Petrologi]

Gretener, Barbro 1980: Jordarternas betydelse för sluttningsutvecklingen inom kalavverkade områden i övre Klarälvsdalen: kartering, klassificering och kvantifiering av erosionsskador i morän, glacifluvium och fjordsediment [Naturgeografi: Sluttningar] *

Liikanen, J. & Piirainen, Y. 1980: Undersökning av sambandet mellan ortopyroxenernas cellparametrar och temperatur [Mineralogi-Petrologi]

Losjö, Katarina 1980: Elegi över vattnets nedträngande i marken [Hydrologi]

Nysten, Per 1980: Kristallkemisk undersökning av rodonit [Mineralogi-Petrologi]

Persson, Gunn 1980: Hydraulisk konduktivitet i torv [Hydrologi]

Svensson, Gunnar, Jan Wallmark & Stefan Wigren 1980: Iskontaktbildningar vid HK kring Björnbäcken i Hansjö, Dalarna [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Geografi AB/B1

Adsten, Yngve, Barbro Axelsson, Monika Lukkari, Carina Lovén, Siw-Inger Sandell, Stefan Thorendal, Anne Norrbom & Inger Sundelin 1979: Rottnaälvens recenta delta i sjön Rottnen [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Uppsats i Naturgeografi AB + B1

Alexandersson-From, Mikael, Erik Björklund, Ulf Eriksson, Ingemar Hedström, Pär Ivarsson & Jan-Erik Lagerström 1979: Ravinsystemet utmed Granån  A. Ravinen vid Lövåsen  B. Ravinen vid Dalen [Naturgeografi] 40-poängsuppsats

Blom, Andreas, Per-Gunnar Norman & Inga-Lill Östberg 1979: Eoliska ackumulationsformer på Gräsmarksdeltat i Värmland [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Uppsats på B-nivå

Bohlin, Sten, Lars Hedlund, Bernt Hörberg, Gunilla Lindqvist, Egon Nylin & Kjell Westlund 1979: Studier av Rottnans och Granåns meanderlopp [Naturgeografi: Fluvialmorfologi]

Calogeris, George 1979: A mineralogical and chemical study of Ti-Fe ore minerals from Liganga, Uganda [Mineralogi-Petrologi]

Ernestål, Bo, Olof Nilsson & Lars Nopp 1979: Gräsmarksåsen. Studier av glacifluvial morfologi uppströms Gräsmarksdeltat [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Uppsats i Naturgeografi AB

Gröning, Per & Nilsson, Johan 1979: Älvbrinksutveckling 1954-1978 i Hammarforsens dämningsområde [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi]

Jali, Michael 1979: Alkali feldspar homogeneisation experiments [Mineralogi-Petrologi]

Lindborg, Timo 1979: Grundvattenförhållandena på Marö, Norrtälje skärgård [Kvartärgeologi]

Mattson, Jan Ivar 1979: Iakttagelser från strömningsmätningar i sjöar [Hydrologi]

Renfalk, Eva 1979: Katterjåkks issjöterrass – en geomorfologisk undersökning av morfologi och stratigrafi [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Uppsats i Naturgeografi, B1

Sokoutis, Dimitrios & Kalfoglou, Anastasios 1979: An experimental study of fold mullions [Mineralogi-Petrologi]

Thoms, Christina & Häger, Stefan 1979: Ett försök att beräkna den potentiella grundvattenbildningen på Gotland [Hydrologi]

Bekken, Arnold, Rut Nässander & Kurt Stenberg 1978: Katterjåkkas delta. En geomorfologisk beskrivning [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Uppsats i Geografi B1

Bergendal, Staffan, Marie Hederström, Marianne Henbro, Anne-Marie Larsson & Johan Nilsson 1978: Ravinen vid Säterberget, Brattforsheden (Värmland) [Naturgeografi]

Bergvall, Mats, Berndt Nyberg & Carlos Rodrigues 1978: Svartån. En beskrivning av vissa effekter av vårfloden 1977 i en del av Svartån på Brattforsheden i Värmland [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Uppsats, AB-nivå

Ekström, Anders 1978: Fluvial transport och denudation i Kärkevagge [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Uppsats i Naturgeografi, B1

Elfström, Åsa 1978: Geomorfologiska studier av talus, svämkäglor och mudflows inom valda lokaler, Isfjorden, Spetsbergen [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi]

Gretener, Barbro, Eva Renfalk & Sören Wulf 1978: Kärkejåkk. Avbördningskurva, avrinning, materialtransport [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Naturgeografi A1

Gustafsson, Lars-Åke & Paulsson, Göran 1978: Pessisjokks nedre del, en geomorfologisk beskrivning av Pessisvagges mynningsområde mellan Malmbanan och Torneträsk [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] ”Uppsats 60 p.”

Hammargren, Mikael 1978: Kvantitativ röntgendiffraktometrisk analys av magnetkisblandningar [Mineralogi-Petrologi]

Hellström, Göran 1978: Undersökning av 4 sedimentproppar i Hjälmaren [Kvartärgeologi]

Holmgren, Johan 1978: Silikatförhållanden i kalksten och dolomitsten från Armanbo och Tistbrottet i Sala karbonatstensområde [Mineralogi-Petrologi]

Ingemars, Sven, Monica Johansson & Sonja Wigren 1978: Några effekter av 1977 års högvatten vid Svartån [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Geografi AB

Lemming, Jan & Jarefors, Mats 1978: Undersökning av Svartåns nedre lopp [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Geografi AB

Persson, Ove 1978: pH-kartering av sjöar inom Hotagens Sameby [Hydrologi]

Billström, Kjell 1977: Mineralogisk undersökning av fältspaterna i en sur gnejsgranit [Mineralogi-Petrologi]

Geben, Johan & Nordström, Kerstin 1977: Hydrologisk undersökning av Solmyren och dess avrinningsområde [Hydrologi]

Schön, Thonny, Håkan Staffansson & Martin Sundh, 1977: Petrografisk kartering över södra Öland [Kvartärgeologi]

Albjär, Göran 1976: Kustmorfologiska och sedimentologiska studier i Mellbystrand [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Uppsats i Naturgeografi, B1

Andersson, Jan Erik 1976: Olika metoder att analysera provpumpningsdata från Östergötlands kambrosilurområde [Hydrologi]

Hammergren, Paul 1976: En kvartärgeologisk-mineralogisk undersökning av Rosenkindssprickan på Ölands södra udde [Kvartärgeologi]

Holmbom, Åke & Larsson, Nils-Åke 1976: Bestämning av grundvattnets andel i avrinningen från ett litet skogsområde [Hydrologi]

Johansson, Iréne & Klockars, Carl-Erik 1976: Undersökning av grundvattenläckage från Lilla Tivsjöns avrinningsområde [Hydrologi]

Mellin, Torgny 1976: Kalixälvens mynningsområde. En undersökning av tungmetaller, kol, kväve, fosfor och arsenik i ytsedimenten [Kvartärgeologi]

Rehn, Göran 1976: Grumling och slamkoncentration i Umeälven 1956–1966. En databearbetning med inriktning på grumlingens och slamkoncentrationens variationer i samband med vattenkraftutbyggnaden av Umeälven [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Uppsats i Naturgeografi, B1

Andersson, Göran & Svensson, Torbjörn 1975: Försök till fältbestämning av effektiv porositet i morän [Hydrologi]

Bengtsson-Ekvall, Ann-Marie 1975: Översiktlig naturinventering av Laxå kommun (norra delen) [Naturgeografi] *

Hansson, Kenth & Wikström, Gunnar 1975: Gröntjärn - ett naturfenomen, eller… [Hydrologi]

Jansson, Per-Erik & Jutman, Torbjörn 1975: Albedomätningar, jordmåns- och vegetationskartering i Kassjöån [Hydrologi]

Larsson, Nils-Åke 1975: En morfologisk studie över ett mynningsområde vid Tyttbo i Dalälvens nedre lopp [Naturgeografi: Fluvialmorfologi]

Liljequist, Lennart & Sterner, Lars 1975: Vattenomsättning och flöde i Stormyra-området [Hydrologi]

Magnusson, Tommy 1975: Ett försök till modell för beräkning av grundvattennivåer i bergbrunnar [Hydrologi]

Persson, Alf G. F. 1975: Utredning rörande eventuell ytterligare höjning av sjön Tämnaren [Hydrologi]

Rodhe, Lasse 1975: Seismisk undersökning av några drumliner i västra Närke [Kvartärgeologi]

Abrahamsson, Kjell, Gunnar Persäter & Gun Taylor 1974: Fluvialmorfologiska studier vid Nottjärnbäcken på Kvikkjokks delta [Naturgeografi: Fluvialmorfologi]

Andrén, Bo 1974: En undersökning av bergartssammansättningens homogenitet i en moränskärning [Kvartärgeologi]

Arnberg, Erik 1974: Bornsjöområdet. Natur- och friluftsmiljö [Naturgeografi]

Axelsson, Carl-Lennart 1974: Test av en geometriskt fördelad avrinningsmodell [Hydrologi]

Bagge, Laila 1974: Tillämpning av energibalansmetoden för beräkning av avdunstning från Erken [Hydrologi]

Boström, Sören & Svensson, Leif 1974: Kartering av strömrännor på Gårdsjöåsen inom Rättviksfältet [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar]

Burström, Roger 1974: Grusinventering i Örnsköldsviks kommun [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] 3-betygsuppsats

Ekman, Lennart 1974: Vindtunnelförsök med olika hindertyper [Naturgeografi: Experimentell geomorfologi] 3-betygstillägg

Elvhage, Christian & Holm, Björn 1974: Studier av kustmorfologiska processer vid åmynningar i södra Halland [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi]

Eurenius, Lars & Gentzschein, Bengt 1974: Studier av strömförhållanden i Östersundet, Storsjön [Hydrologi]

Gestblom, Barbro & Pettersson, Ulla 1974: Vattenkemiska effekter vid skogsgödsling i Kassjöområdet 1973 [Hydrologi]

Hedlundh, Karin & Sjölin, Eva 1974: Stockholmsåsen mellan Funbo och Lagga – en morfologisk undersökning [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] *

Holdar, Göran 1974: En kvartärgeologisk undersökning av Blå Jungfrun i Kalmarsund [Kvartärgeologi]

Holdar, Göran & Kallin, Vivi-Anne 1974: Undersökning av fossila strömrännor på Gärdsjöåsen i Dalarna [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Tvåbetygsarbete

Jansson, Per-Ola 1974: Undersökning av en strandbildning vid Åsby, Uppland [Naturgeografi] 3-betygstillägg

Jönsson, Stig 1974: Snösmältningen i en punkt som funktion av meteorologiska data [Hydrologi]

Kloow, Lennart 1974: En nitratinventering i tidigare ammoniumnitratgödslad skogsmark [Hydrologi]

Lundberg, Angela 1974: Infiltration och perkolation i det översta markskiktet. En sammanställning av utförda undersökningar i Norden [Hydrologi]

Lundin, Lars 1974: Markvattenfysikaliska undersökningar i skog och på kalhygge [Hydrologi]

Roos, Åke 1974: Detaljstudie av Ljusnanåsen i Regnsjö socken, Gävleborgs län [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar]

Sjödin, Nils 1974: Praktiska erfarenheter från strömningsmätning [Hydrologi]

Troëng, Björn 1974: Undersökning av en naturlig och några experimentella pinch-and-swell strukturer [Mineralogi-Petrologi]

Welander, Adolf & Modén, Eric 1974: En glacialmorfologisk undersökning av isrörelsens eventuella styrning av en smärre dalgång [Naturgeografi: Glacialmorfologi]

Andersson, Ulla-Maria & Waldenström, Annika 1973: Mark-och grundvattenstudier i Kassjöåns representativa område [Hydrologi]

Bjurholm, Per, Torsten Lindgren & Björn Schöön, 1973: Jämförande geotekniska och geofysikaliska metoder på en isälvsavlagring vid Malmen, Orkesta socken, Stockholms län [Kvartärgeologi]

Danielsson, Jan 1973: Refraktionsseismik och kvartärgeologisk undersökning med hammarseismograf MD-3 vid Botkyrka [Kvartärgeologi]

Dressie, Zegeye 1973: The non-equilibrium equation and its application to pumping test data. (With a practical demonstration whereby the pumping test data of the water table aquifer of the esker formation of ”Skeingeåsen” near Osby is analysed) [Hydrologi]

Edenman, Lars 1973: Studier av strömförhållanden genom vattentemperaturdata i sjön Velen [Hydrologi]

Ekström, Ulla-Britt & Hellström, Karin 1973: Karteringar på Kvikkjokkdeltat augusti 1972 [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] ”Redovisning av kurs 8 AB 2 geografi”

Gustafsson, Håkan & Gill, Anders 1973: En strandinventering av Billudden [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] 2-betygsuppsats

Hedlund, Bo & Kihlbom, Karin 1973: Något om strandutvecklingen vid Billuddens sydvästra del [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi]

Hedlundh, Karin & Sjölin, Eva 1973: Erosions- och ackumulationsformer på den östra sidan av Billudden [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi]

Jonsson, Per 1973: Sediment i norduppländska ”Charasjöar” [Kvartärgeologi]

Larsson, Olle 1973: Redogörelse för några inledande studier av laboratoriedeltan i försöksrännan Matilta [Naturgeografi: Experimentell geomorfologi]

Ljungkrantz, Agneta & Rydén, Lise-Lotte 1973: Olika faktorers inverkan på vind och temperatur på Billudden [Naturgeografi: Meteorologi] ”Uppsats i AB 2 i geografi”

Lundquist, Dan 1973: Pårekjaure, en fjällsjös hydrologi [Hydrologi]

Ogéus, Björn 1973: Mosberget. En studie av ytmorfologin inom kvartsitområdet vid Skidtjärn [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] 3-betygstillägg

Willén, Anders 1973: Beräkning av potentiell evapotranspiration enligt Penmans formel med hjälp av ett Fortran-IV-program [Hydrologi]

Andersson, Folke & Bergström, Kurt 1972: Guide för exkursion till Uppsalaåsen mellan Sandbro och Svedja, norr om Uppsala [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] PM

Bergqvist, Maude & Eriksson, Gunnel 1972: Guide över typlokaler på hällområden i Uppsala [Naturgeografi] ”PM för AB 2 i Geografi”

Bodbacke, Harry 1972: Högsta kustlinjen i Skuleskogen, Ångermanland [Kvartärgeologi]

Bosander, Jan & Hellzenius, Ulf 1972: Hydrogeologisk undersökning i Norra Botkyrka [Kvartärgeologi]

Boström, Gullan & Söderström, Margareta 1972: Guide över Uppsalaåsen mellan Fredrikslund och Björklinge [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] PM

Carlsson, Anders 1972: En studie av sjöisaktivitetens effekter vid Iptovatn och Lill-Ipto, Nordland, Nordnorge [Kvartärgeologi]

Edsman, Björn 1972: Morfologisk undersökning kring sjöarna Gautelis, Vannaks och S. Coarvvejaure i Nordland, Norge [Kvartärgeologi]

Ekman, Lennart & Strömbäck, Bertil 1972: Guide över Librobäcken mellan Fyris och Nyvla väster om Uppsala [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] PM

Fagerlind, Torbjörn 1972: Grundvattenståndsvariationer på File hajdar och Hejnum hällar, Gotland [Hydrologi]

Fredriksson, Björn 1972: Glaciofluviala formelement i Iptodalen, Nordland, Norge [Kvartärgeologi]

Häggström, Martin, Bengt-Olov Jansson, Torbjörn Runesson & Abraam Simeonidis 1972: Hydrologisk undersökning av Solmyren och dess nederbördsområde [Hydrologi]

Kihlgren, Ingrid 1972: Klarälvens delta i Vänern. Deltats utveckling enligt jämförelse med äldre kartmaterial [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] 3-betygstillägg

Lagergren, Lars & Persson, Lars 1972: Studier av magnetitens förekomst i morän i Norbergstrakten [Kvartärgeologi]

Larsson, Lars-Erik 1972: En pollenanalytisk undersökning från Kolstrandsviken, SÖ Värmland [Kvartärgeologi]

Minell, Hugo 1972: Studier av några drumliner i en fjälldal sydost om Narvik [Kvartärgeologi]

Moreborg, Kjell 1972: Kalkhaltsbestämningar på morän i Gävletrakten [Kvartärgeologi]

Nilsson, Jörgen 1972: En undersökning av vattentransporten i sundet mellan fastlandet och Gräsö söder om öregrund [Hydrologi]

Nyberg, Göran 1972: En matematisk avrinningsmodell [Hydrologi]

Olson, Hans 1972: Gränsen mellan eoliskt och vattenavsatt material i en sektion på sydöstra Långvattenfältet [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] 3-betygstillägg

Rodhe, Allan 1972: Termiska studier i sjöar i Kassjöåns representativa område [Hydrologi]

Sjödin, Svante & Östlund, Alf 1972: Guide för exkursion till moränryggar vid Bakgöken nära Vänge, sydväst om Uppsala [Naturgeografi] PM

Sundberg, Karin 1972: Studier av värmeförändringar i sjön Velen [Hydrologi]

Sundström, Stephan 1972: Morfologi och sediment i sjön Baatsvatn, Narvik-Skjomenområdet, Norge [Kvartärgeologi]

Östman, Seved 1972: Baatsvatnetdeltat, Narvik-Skjomenområdet, Norge [Kvartärgeologi]

Andersson, Jan-Olof 1971: En studie över färgvariationen mellan glacial och postglacial lera från Uppsalatrakten [Kvartärgeologi]

Aneblom, Thomas 1971: Kornstorleksvariationer i en sandackumulation på Långheden [Kvartärgeologi]

Bergström, Rolf B. 1971: Eksjöplatån - en glaciofluvial ackumulation inom sydsvenska höglandets nordöstra randzon [Kvartärgeologi]

Blomquist, Jan, Christer Pettersson & Birgitta Stahre 1971: Studier av Fyrisån och Vattholmaån (sträckan Ekeby kvarn – Trollby bro) [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] * (Kartbilaga i skala 1:4 000 finns dock)

Calles, Bengt 1971: Saltvattens inverkan på suspenderade partiklars sedimentation [Kvartärgeologi]

Chakela, Qalabane K. & Tadesse, Girma 1971: Morphological description of the river Fyris between Ulva – Seminarium bridge [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats * (Fotobilaga finns dock)

Dahl, Ragnar 1971: Sedimentstratigrafi och sedimentstratifikation som indicier på postglaciala transgressioner? [Kvartärgeologi]

Damberg, Anders 1971: Kornstorlek i sediment på Kvikkjokks delta [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Delin, Hans & Söderholm, Hans 1971: Jämförande petrologiska studier av isälvsmaterial och morän vid Järlåsaåsen [Kvartärgeologi]

Egborge, Charles 1971: Flow distribution in the Kvikkjokk delta [Hydrologi]

Eriksson, Margot & Norrby, Eva 1971: Frosthävning  och frostvittring; experiment i köldlaboratorium [Naturgeografi: Experimentell geomorfologi] 3-betygstillägg

Fagerlind, Torbjörn 1971: En undersökning om hur urkalkstenen uppträder i ”Örebroåsen” [Kvartärgeologi]

Fohlström, Kjell 1971: Strandvallar och klintsystem på nordvästra Gotland [Kvartärgeologi]

Fredriksson, Inger 1971: Fördelningen av några kemiska element i moränens finfraktion från mellersta Uppland [Kvartärgeologi]

Hedström, Maria 1971: Pollenanalyser av sediment från Orsasjön [Kvartärgeologi]

Ivert, Henning 1971: Materialsortering i en flytjordssluttning vid Baatsvatnet, Narviksområdet, Norge [Kvartärgeologi]

Karlqvist, Lennart 1971: Glaciala och postglaciala formelement i en fjälldal inom Narviksområdet - I [Kvartärgeologi]

Kjällman, Margareta 1971: Studier över fysikalisk-geografiska betingelser för vassutbredning i Norra Björkfjärden [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] 3-betygstillägg

Källman, Lars 1971: Meandersträckan i Finna älv, Övre Gudbrandsdalen [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Larsson, Lars-Erik, Kjell Moreborg & Elisabet Schwanbom 1971: Bottenstudier i Panken, SÖ Värmland, avseende sedimentationshastighet och kvicksilver i sediment [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Larsson, Stig 1971: Rapport angående undersökning av Övre Kjöriselvdalen juli -71 [Naturgeografi: Glacialmorfologi]

Larsson, Stig 1971: Frostmarksformer på sluttande mark (flytjordsvalkar, sorted stripes och stenströmmar). Något om olika författares terminologiska uppfattningar [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] 3-betygstillägg

Lindquist, Kicki & Strömgård, Jane 1971: Studier av Gäutaissjöns strandlinjer i Tärnaområdet [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Norén, Lennart 1971: Dräneringen och isrecessionen under deglaciationsskedet i mellersta delen av Kjaardadalen, Skjomen, Norge [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] 3-betygstillägg

Olofsson, Berit 1971: Flygbildsstudier av morän, rullstensmaterial och berg längs Klarälven, sträckan Värmlands Dalby – Amnerud [Naturgeografi: Kartografi] Proseminarieuppsats

Olsson, Tommy 1971: Glaciala och postglaciala formelement i en fjälldal inom Narviksområdet - II [Kvartärgeologi]

Qvarfort, Ulf 1971: Bestämning av kornstorleken i varvig lera baserad på konduktometrisk partikelräkning med Celloscope 302 [Kvartärgeologi]

Rindetoft, Svante 1971: Svalsjöfältet - en geomorfologisk och kvartärgeologisk studie av ett isälvsdelta i Sommen-Åsundenområdet [Kvartärgeologi]

Rindetoft, Svante 1971: En studie över isälvsavlagringar vid Nittälven [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Segerpalm, Lars & Kihlgren, Ingrid 1971: Flygbildsstudier av strandmorfologi längs Klarälven, sträckan Värmlands Dalby – Likenäs [Naturgeografi: Kartografi] Proseminarieuppsats

Skarpe, Christina & Stranne, Urban 1971: Djupmätningar med ekolod i Ekoln, norra Mälaren [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Stenberg, Lars & Kiiver, Toomas 1971: En laboratorieundersökning av enskilda minerals tjälförlopp [Kvartärgeologi]

Sundblad, Björn 1971: Avrinningsstudier inom Kaskakårsås nederbördsområde - ett av källflödena till Kamajokk, Lilla Lule Älv [Hydrologi]

Söderlund, Bo 1971: Sambandet mellan strömningsförhållande och kvicksilverinnehåll i Ekolns sediment [Hydrologi]

Agrell, Harald 1970: Högsta kustlinjen och isdämda sjöar i södra Östergötland (Sommen-Åsundenområdet) [Kvartärgeologi]

Bergman, Bo & Forsberg, Bo 1970: Identifiering av HK och de finkorniga sedimentens översta yta i området Långvattnet-Tarasjöberg, Junsele kommun, Ångermanland [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Carlstedt, Anders 1970: Kalmarsundssandstenens uppträdande i moränen inom en del av norra kalmarslätten [Kvartärgeologi]

Cato, Ingemar & Lindén, Anders 1970: Högsta kustlinjen vid Törnevik, södra Östergötland [Kvartärgeologi]

Edström, Anders 1970: Skred och raviner längs nedre hälften av Flian (Skaraborgs län) [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Ehrnfelt, Bo & Hedström, Maria 1970: En strandinventering av Vårdsätraviken med avseende på morfologi, jordarter, bottensediment och vegetation [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Fredriksson, Gunnar & Lindqvist, Leif 1970: Strandinventering i Granebergsviken, Ekoln, främst med avseende på morfologi, jordarter och vegetation [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Gaunitz, Kerstin 1970: Laboratorieförsök över stenformens betydelse vid imbrication i strömmande vatten [Naturgeografi: Experimentell geomorfologi] Proseminarieuppsats

Grip, Harald 1970: Snösmältningsperioden i Kloten. En studie av snösmältningens och avrinningens fysikaliska och kemiska förlopp i ett av Arbogaåns källflöden våren 1970 [Hydrologi]

Hultman, Rolf 1970: Eoliska finsediment inom sydsvenska höglandets nordöstra randzon [Kvartärgeologi]

Huovinen, Tapio & Källström, Barbro 1970: Nordantjälsdeltat. En geomorfologisk-stratigrafisk beskrivning av erosions- och sedimentationsformer i Fjällsjöälvens dalgång nedströms Vängelälvens inflöde i Fjällsjöälven [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Johansson, Arne & Näslund, Sven 1970: Inventering av de glacifluviala avlagringarna samt några HK-bestämningar mellan Vallen och Krånge, Junsele kommun i Ångermanland [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Karlsson, Örjan, Björn Ogéus & Åke Roos 1970: Skidtjärn. Topografisk och morfologisk studie av sjö i Hälsingland [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Kjällman, Margareta 1970: Studier över fysikalisk-geografiska betingelser för vassutbredning i Ekoln [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Lande, Yoram 1970: Drainage pattern of the Judean desert [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Lindberg, Carsten 1970: Omsjödeltat. En geomorfologisk-stratigrafisk beskrivning av ett förmodat israndsdelta i Junsele kommun mellan sjöarna Skifsjön, Rangsjön, Omsjön samt en geomorfologisk beskrivning av en rullstensås [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Nystrand, Bengt-Åke 1970: Jämförande hållfasthetsstudier av bottniska lersediment [Kvartärgeologi]

Olsson, Hans-Ivar & Ålander, Jan 1970: Södra Långvattenfältets morfologi och bildningssätt, Junsele Ångermanland [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Rynningsjö, Bo & Norén, Lennart 1970: Inventering av de glacifluviala avlagringarna och deras postglaciala omvandling i området mellan Omsjön och Vallen i Junsele kommun i nordvästra Ångermanland [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Sandström, Sten 1970: Glaciala formelement, sen- och postglacial dränering i Kjöriselvdalen, Nordland, Norge [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Sjöberg, Jörgen & Thalin, Torbjörn 1970: Undersökning av blockhav och frostmarksformer på Andöya, Nordland fylke, Norge [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Svantesson, Sven-I. 1970: Morfologiska och stratigrafiska studier inom ett klapperstensfält på västra Fårö [Kvartärgeologi]

Svenberg, Jan 1970: Avrinningsstudier inom Busktorpsbäckens och Vitalampabäckens avrinningsområden (Vattensystem Arbogaån) [Hydrologi]

Ajaxon, Ragnar & Edlund, Carl-Olov 1969: Studier av fluviala processer och fluvialmorfologi på och omkring Servosaari, Karungiselet i Torne älv [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Annersten, Astrid 1969: Undersökning av sorteringen hos en försöksjord efter upprepade ned- och uppfrysningar i köldlaboratorium [Naturgeografi: Experimentell geomorfologi] 3-betygstillägg

Bolin, Hugo 1969. Några iakttagelser beträffande Pårteglaciärens frontregression mellan 1959 – 1967 samt redovisning av regressionsmätningar från ett antal glaciärer i centrala Sarek i början av 1960-talet. [Naturgeografi: Glacialmorfologi] 3-betygstillägg

Edsman, Björn M. 1969: Glaciala formelement, sen- och postglacial dränering vid Kobbvatnet, Nordland, Norge [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Eriksson, Kerstin & Eriksson, Claes-Göran 1969: Undersökning av blockhav och frostmarksformer på Nordheia, Hinnöya, Norge [Naturgeografi: Vittring] Proseminarieuppsats

Eriksson, Margot & Norrby, Eva 1969: Blockhavsundersökning på fjällen Stortind och Middagstind på Andöya, Nordland fylke, Norge [Naturgeografi: Vittring] Proseminarieuppsats

Hedin, Bernt & Rylander Bo 1969: Edstadeltat. En geomorfologisk-stratigrafisk beskrivning av dränering, sedimentation och erosion i Fjällsjöälvens dalgång mellan Sil och Vängelälvens inflöde i Fjällsjöälven. [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Höijer, Johan 1969: Västerstads träsk. En pollenanalytisk undersökning av en alvarsjö på Öland [Kvartärgeologi]

Jacobsson, Margareta 1969: Pipkrakebildning och frosthävning i en försöksjord [Naturgeografi: Experimentell geomorfologi]

Jansson, Per-Ola 1969: Blockhavsundersökning på Sepmolfjell, Raandalen, Nordland fylke, Norge [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Jonsson, Agneta & Peterson, Thomas 1969: Stratigrafiska och sedimentologiska undersökningar i Backeområdet (Ångermanland) [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Karlson, Eva 1969: Studier av ackumulationsformer och hällar vid Holmen-Sörelvsdalen, Skjomen, Norge [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Larsson, Stig & Norén, Lars-Ola 1969: Undersökning av blockhav och frostmarksformer på Hinnöy [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Linde, Lars A. 1969: ER-2 resistivitetsmätare. Beskrivning och arbetsmetodik [Kvartärgeologi]

Malmborg, Marie-Lousie 1969: Blockhavsundersökning på fjället Kvasttind: Andöya, Vesterålen, Norge [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Söderberg, Karin 1969: Undersökningar om extrem nederbörd kan ha initierat massrörelser inom några valda lokaler i Sverige och Norge [Naturgeografi: Sluttningar] 3-betygstillägg

Tidigs, Åke 1969: Studier av en erosionsbrant vid Torneälven och Korpikylä by i Karl Gustavs socken, Norrbottens län - med karthistoriska jämförelser [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] 3-betygstillägg

Adeniji, Francis Adeyemi 1968: The Jumkil stream basin. A fluvial geomorphological study of an uplifted clay plain in a humid temperate climate [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Eriksson, Per Anders & Lundin, Kjell 1968: Ett morfologiskt studium av Ängesån öster om Gyljen [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] 3-betygstillägg

Granath, Göran 1968: Krapern, dess strandutveckling och morfologi [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Henriksson, Ulla & Storvik, Lena 1968: Studier av morfologi och markanvändning vid Ljunganåsen, delsträcka VI Råmbäcken - Torpsjön [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Jörnkvist, Lennart 1968: Lagans mynningsområde. Nutida morfologi och bottenförhållanden samt tidigare lägesförändringar [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi]

Lundeberg, Eva 1968: Studier över materialtransport vid Stabby och Sundbro 1963 [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] 3-betygstillägg

Lundeberg, Eva 1968: Grundvattenstudier vid Ljunganåsen i trakten av Viskan [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Nordin, Maria 1968: Kartering av ändmoräner inom ett område vid Asköfjärden [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] 3-betygstillägg

Nordin, Ulla-Maria & Malmström, Kerstin 1968: Studier av morfologi och markanvändning vid Ljunganåsen. Sträckan Ede (Nederede station - Gösunda). Delsträcka II [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Sandström, Owe & Nilsson, Kjell 1968: Studier av fluviala processer och fluvialmorfologi i Hietaniemiselet i Torne älv [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Stenborg, Thorsten 1968: Snöns fördröjande inverkan på avrinningen från Mikkaglaciären, 1957. Hydrologisk studie med utnyttjande av avrinningens dygnsvariation (”relativ avrinning”) [Naturgeografi: Hydrologi] 3-betygsuppsats

Thornberg, Sven-Olof 1968: Studie av kursu vid Kursujärvi [Naturgeografi] Proseminarieuppsats

Wallin, Jorma 1968: Studie av kanjonartad torrdal vid Skjomen [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Wennerberg, Gunlög 1968: Om värmebilders användning inom hydrologin [Hydrologi]

Ahlinder, Kajsa & Södermark, Barbro 1967: Studier av morfologi och markanvändning vid Ljunganåsen Gäddviken-Torpshammar [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Andersson, Jan Olof 1967: Ändmoränstudier i Åråsviken, SO Värmland [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Fischier, Olof 1967: Europaväg 4. Delen L. Ultuna-Röbo. En genomgång av den geotekniska undersökningen ur kvartärgeologisk synvinkel [Kvartärgeologi]

Jakobsson, Margareta 1967: Inventering och kartering av vinderosionsformer väster om Grövelsjön [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Proseminarieuppsats

Linyama, Christopher 1967: The Librobäcken. Recent erosional activities in its valley [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Ludwigsson, Inger & Lönnevik, Örjan 1967: Studier av morfologi och markanvändning vid Ljunganåsen. Del I. Störe-Nederede [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Lundin, Kjell & Eriksson, Per-Anders 1967: Studier av morfologi och markanvändning vid Ljunganåsen. Del 3. Sträckan Gösunda-Viskan [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Malmborg, Olle & Porshagen, Anne Marie 1967: Studier av morfologi och markanvändning vid Ljunganåsen, sträckan Viskan-Bodaborg [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Rydén, Bengt Erik 1967: Kamajokks hydrologi. Avrinning och sedimenttransport inom Kamajokks nederbördsområde i Lule Lappmark. Rapport över pågående undersökningar. [Hydrologi]

Sidenvall, Jan 1967: Senkvartär vegetationsutveckling i trakten av Sjödyn, Vaksala socken, Uppland [Kvartärgeologi]

Svensson, Karin & Svenson, Anders 1967: Glaciala och glacifluviala bildningar N Hultsfred [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Thoregren, Ulf 1967: MD-3 Hammarseismograf, arbetsmetodik [Kvartärgeologi]

Wahlström, Inger 1967: Snötemperaturer och tjäle. En undersökning av snödrivor i Grövelsjötrakten i juni 1966 [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Akallal, Mohammed 1966: L´érosion dans le bassin du S´ra Ouergha/Sebou/ Maroc [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Andersson, Britt-Marie 1966: Studier av räfflor och postglacial vittring inom Fellingsbro-Götarsviksområdet [Naturgeografi: Vittring, Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Backström, Kerstin 1966: Vindriktningar och snödrev i fjällen väster om Grövelsjön. En studie över snödrivornas fördelning i juni 1966 [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Blomquist, Thorsten 1966: Granulometrisk undersökning av ett glacialt varvigt sediment från Ångermanland [Kvartärgeologi]

Bohlin, Björn 1966: Fluvial-morfologi vid meandersträckan Bjurforsen - Örsbäck i Öre älv [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Ericsson, Birgitta 1966: Kornstorleksfördelning och kolhalt i ett varvigt sediment från Kvarnbäcken, Ångermanland [Kvartärgeologi]

Fredén, Curt 1966: Ancylussjön och Svea älv. En historisk översikt [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] 3-betygstillägg

Heijkenskjöld, Richard 1966: Fluvial-morfologiska studier vid Öreälv. Sträckan Örsbäck-Brattfors [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Idar, Mattias 1966: Undersökning av glacifluvial ackumulation i lateral kontakt med fossilt sandurflodstråk 5 km söder om Linsell i Härjedalen samt identifiering av ackumulationens fossila ”feeding channels” [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Jarl, Margareta 1966: Olika tryck- och temperaturförhållandens inverkan på iskristaller [Naturgeografi: Experimentell geomorfologi] 3-betygstillägg

Johansson, Lars 1966: Dräneringsstudier vid Styggedalsbreen, Jotunheimen, Norge [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Johansson, Per-Erik 1966: Blockglaciärer [Naturgeografi: Sluttningar, Periglacial geomorfologi] 3-betygstillägg

Johansson, Sven-Olov 1966: Glaciala ackumulationsformer på Durmaalslemmen, Nordland, Norge [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Klefbom, Knut 1966: Erosion, vegetation och snölegor som indikatorer för vindförhållandena inom lågfjällsområdet mellan norska gränsen och Häggnäset, Frostviken, Jämtland [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Proseminarieuppsats

Lindé, Krister 1966. Försök i fallcylindrar med glassfärer och naturliga stenar [Naturgeografi: Experimentell geomorfologi] 3-betygstillägg

Linyama, Christopher 1966: The river Hågaån. A morphological study [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Lithell, Ulla-Britt 1966: Djupkartering vid Vingängsjön [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Niklasson, Per-Olof 1966: Inventering och undersökning av blocksänkor i närheten av Grövelsjön [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Nordvall, Monica & Sjöberg, Barbro 1966: Frostmarksföreteelser på subalpina hedar vid Torneträsk [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Norrman, Anders 1966: Jordtemperaturmätningar i Marsta 1950-1958 [Naturgeografi: Experimentell geomorfologi] Proseminarieuppsats

Okoth, William 1966. River Håga (Hågaån). Hydrological studies. [Naturgeografi: Hydrologi]

Palmquist, Ingrid 1966: Högenäs orde - en morfologisk översikt [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Sanfridson, Björn G. 1966: Vattenbalansen hos hällar i Nåsten [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Söderberg, Agneta 1966: Glaciala formelement mellan Kobbvatnet och Baatsvatnet, Nordland, Norge [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Wahlberg, Nils 1966. Redogörelse för upprättande av topografisk karta Nåsten-Berthågaområdet i skala 1:25000 [Naturgeografi: Kartografi] 3-betygsuppsats

Wickström, Ing-Marie 1966: Glaciala formelement i en nisch NO Kobbvatnet, Nordland, Norge [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Ånhagen, Stig 1966: Möklintaåsen vid Sala [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Ahlström, Anna & Melin, Marianne 1965: Fluvial-morfologiska studier vid Öre älv. Meandersträckan vid Hummelholm [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Andersson, Birgitta 1965: Fanstaområdets ytdränering samt några fältiakttagelser beträffande olika grundvattenetager i anslutning till Uppsalaåsen vid Lytta-Dragby [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Björkbäck, Folke 1965: Om sambandet mellan myrmorfologi och ståndortsförhållanden i Jämtland [Naturgeografi: Biogeografi] Proseminarieuppsats

Boman, Curt 1965: Temperaturmätningar i Nynäshamnstrakten [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Calles, Bengt G. 1965: Vågerosion på en ö i anslutning till ett timmerskilje, Mora, Dalarna [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] 3-betygstillägg

Calmborg, Björn 1965: Nedisnings- och isrörelsespår samt postglacial vittring vid Rundtind, Nordland, Norge [Naturgeografi: Vittring, Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Daléus, Margareta 1965: Glaciala formelement och postglacial vittring inom Kjaardadalen, Nordland, Norge [Naturgeografi: Vittring, Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Engqvist, Per 1965: I. Beskrivning av en metod för bestämning av kol- och karbonathalter i jord. II. Redogörelse för kolhaltsanalyser på glaciala sediment från Ångermanland [Kvartärgeologi]

Eriksson, Göran & Larsson, Hans 1965: Morfologiska studier i Kajtum älv vid Killingi by [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Eriksson, Lillemor & Rönnlund, Kerstin 1965: Undersökning av två raviner i Sundbromark Uppl.- Bälinge [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Fredén, Curt 1965: Studier och försök till tolkning av ett erosionslandskap SÖ Sånfjället, Härjedalen [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Hansson, Per 1965: Studier över den lokala fördelningen av nederbörd och luftburna salter på Gotska Sandön våren 1964 [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Hollsten, Monica 1965: Dräneringshastigheter på Fåbergstölsbreen [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Hårdén, Per-Olof 1965: Fluvial-morfologiska studier vid Öre älv inom meandersträckan Bjurholm-Agnäs [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] 3-betygstillägg

Hårdén, Per-Olof & Johansson, Sten 1965: Fluvial-morfologiska studier vid Öre älv inom meandersträckan Bjurholm-Agnäs [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Jobs, Per 1965: En jordartskartering av ett område med tundrapolygoner i Puolejokks och Riddokjokks dalgång, SO Virihaure, Padjelanta [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] 3-betygstillägg

Johansson, Sten 1965: Fluvial-morfologiska studier vid Öre älv inom meandersträckan Bjurholm-Agnäs [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] 3-betygstillägg

Kankare, Vieno 1965: Laboratorieundersökning av varvig lera från Vaksala. Flockulation, kalkhalt, kornstorlek [Naturgeografi: Experimentell geomorfologi] Proseminarieuppsats

Karis, Lars 1965: Dalälvsåsen inom Gagnefs socken och dess närmaste geologiska inramning [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Larsson, Olle & Lindström, Anders 1965: Något om Dalälven och dess omgivning sträckan Repbäcken-Forshuvud [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Lassila, Mauno 1965: Undersökning av några betingelser för pipkrakesbildning [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] 3-betygstillägg

Lindé, Ulla & Lindé, Krister 1965: Dalälven vid Torsång. Strandstudier med speciell hänsyn till levéebildning [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Mårtenson, Sune 1965: Undersökning av temperaturskiktningar över hav (Undersökning inom olika regioner av nivåintervallet 0-21 m) [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Nilsson, Bengt 1965: Preliminär rapport om sedimentationsanalys med VA-tube [Naturgeografi: Experimentell geomorfologi] 3-betygstillägg

Nordström, Göran 1965: Tillägg till proseminarieuppsatsen Abiskojokks delta [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] 3-betygstillägg

Nordström, Göran 1965: Abiskojokks delta [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Palm, Bengt & Törmä, Sixten 1965: Latnjavaggejaure. Geomorfologiska studier i Latnjavagge och morfometrisk undersökning av Latnjavaggejaure [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Pedersen, Lars 1965: Förekomsten av fluvial påverkan inom delar av Mikkaglaciärens moränområde [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Sandin, Carin 1965: Temperatur- och luftfuktighetsmätningar i Billabergets och Rösåsbergets sydsluttningar [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Strömquist, Lennart 1965: Blockhavsundersökning på fjället Rundtind, Nordland, Norge [Naturgeografi: Vittring] Proseminarieuppsats

Tener, Carin 1965: Glaciala formelement och postglacial vittring inom området Tverdalen - Middagsfjell [Naturgeografi: Vittring, Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Tidigs, Åke 1965: Något om ett sandurfält i Jostedalen sogn og Fjordane fylke, Norge [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Wallerström, Ingrid 1965: Kemisk denudation i Kärkevagge, Abisko [Naturgeografi: Vittring] Proseminarieuppsats

Wallman, B. Örjan 1965: Några synpunkter på den senglaciala sedimentationen i Råstoenos dalgång [Naturgeografi: Glacialmorfologi] 3-betygstillägg

Westerström, Göran 1965: Rundningsindexmätningar på älv- och åsgrus från Ångermanälven vid Granvåg [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] 3-betygstillägg

Wiklund, Sven-Ingvar 1965: Nederbördsundersökningar i Uppsalatrakten med hänsyn till exposition, konduktivitet och interception [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Öskog, Nils Erik 1965: Glaciala formelement i Iptodalen, Nordland, Norge. Med särskild hänsyn tagen till ackumulationsformerna S Rundtindvatn [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Andersson, Birger 1964: Temperaturmätningar i Uppsalatrakten utförda under juli-september 1963 [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Aspberg, Erik & Jung, Wilhelm 1964: Botten- och strandmorfologi vid Öreälven inom mäandersträckan Bjurholm - Agnäs [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Asplund, Rolf 1964: Postglacial vittring inom Örnsköldsviksområdet [Naturgeografi: Vittring] 3-betygstillägg

Axelsson, Lena 1964: Ljustorpsån och dess meandringslopp [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Barrögård, Inga & Gunsarfs, Birgitta 1964: Studier av glacialmorfologiska formelement i Ljusnans dalbotten mellan Hede och Linsell [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Berglund, Birgitta 1964: Morfologiska studier av Dalälvens SÖ mynningsarm [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Björklund, Rose-Marie & Mandahl, Mari-Mai 1964: Morfologiska studier av några formelement norr om Hede i Härjedalen [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Borg, Inez & Halling, Kerstin 1964: Geografisk områdesbeskrivning över nedre delen av Kaskasavagge och dess utlopp i Vistasvagge [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Bäcklund, Ingrid 1964: Den senaste nedisningens förlopp inom Stora Luleälvs källområde enligt litteraturen [Naturgeografi: Glacialmorfologi] 3-betygstillägg

Calles, Bengt & Säterby, Björn 1964: Undersökning av några torrdalar samt en ravin i Storsododalen, Sånfjällsmassivet, Härjedalen [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Dahlberg, Bertil 1964: Flygbildsinventering av glacifluviala depositioner i Sånjällsområdet, Härjedalen; samt en begreppsjämförelse mellan anglo-amerikanskt och svenskt språkbruk [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] 3-betygstillägg

Dalén, Birgitta & Hedkvist, Berit 1964: Platåer, raviner och ådalar mellan Bankeryd och Svedudden [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

De Geer, Jan 1964: Hydrogeologisk utredning av Söderalaåsen med hänsyn till Söderhamns stads och Söderala kommuns vattenförsörjning [Kvartärgeologi]

Eklöf, Åke 1964: Temperaturmätningar i ett område med förmodade tundrapolygoner (SO Virihaure) [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Eriksson, Olof 1964: Experimentell bestämning av temperaturledningskoefficienten för olika jordarter med varierande fuktighetshalt [Naturgeografi: Experimentell geomorfologi] Proseminarieuppsats

Genmark, Hans & Ring, Erik 1964: Simlången och Brearedssjön. En termisk-hydrologisk undersökning [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Gustafsson, Kjell 1964: Vindförhållanden i Puolejokks–Riddokjokks dalgång, SO Virihaure, Padjelanta. En undersökning grundad på iakttagelser av erosionsformer och vegetation inom området med tundrapolygoner. [Naturgeografi] 3-betygstillägg

Haglund, Eric 1964: Dalälvens tidigare utbredning i trakten av Gysinge och Österfärnebo [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Hassbring, Margareta 1964: Postglacial vittring och glaciala formelement inom området norr Rombakfjorden, Nordland, Norge [Naturgeografi: Vittring, Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Hjorth, Staffan 1964: Skred och raviner längs Lidan [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Holmbom, Gunborg 1964: Nederbörds- och temperaturförhållanden inom Stora och Lilla Luleälvs flodområden, samt angränsande delar i Norge [Naturgeografi: Meteorologi] 3-betygstillägg

Holmelid, Alf 1964: Studier av vittringsförhållanden, nedisnings- och isrörelsespår i trakten av Elvegård [Naturgeografi: Vittring, Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Hultman, Torsten & Lassila, Mauno 1964: Undersökning av några betingelser för pipkrakesbildning [Naturgeografi: Experimentell geomorfologi] Proseminarieuppsats

Högström, Kurt & Nilsson, Lars-Erik 1964: Snösmältningen och dess morfologiska konsekvenser i Kärkevagge [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Jakobson, Lena & Olausson, Inger 1964: Studier över några meandernäs vid Öre älv [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Joelsson, Allert 1964: Glaciala formelement i Cainhavagge, Nordland, Norge [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Johansson, Jan & Roos, Björn 1964: Sveduddens glacifluviala bildningar [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Jönsson, Ulf & Nilsson, Sven-Gunnar 1964: En studie av Storsodåns morfologi [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Karlsson, Lage 1964: Rapaselets större alluvialkoner. Flygbildstolkning av åtta alluvialkoner [Naturgeografi: Sluttningar] 3-betygstillägg

Karlsson, Lage & Lundholm, Anders 1964: Kaskasajokk-konen. Studium av en alluvialkon i Vistasvagge [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Lambeck, Karin 1964: Nederbördsmätningar i Uppsalatrakten under maj och juni 1963 [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Lardell, Gunnel 1964: Vattenproduktionen i Häverö kommun [Naturgeografi: Hydrologi] 3-betygstillägg

Lindell, Nils Erik 1964: Högsbyåsen i trakten av Högsby [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Lindquist, Barbro 1964: Senglaciala avlagringar och andra naturgeografiska företeelser inom ett område vid Hergotten, Nordland, Norge [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Lindqvist, Göran 1964: Studier av blockhav på Stortind, Nordland, Norge [Naturgeografi: Vittring] Proseminarieuppsats

Lindström, Erling 1964: Geomorfologiska studier på Elvegårdslemmen, Skjomenområdet, Nordland, Norge [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Lindström, Lisbeth 1964: Kärkejåkks delta [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Lund, Kjell-Arne 1964: Undersökning av ett område med förmodade tundrapolygoner vid Snjutjotisjokk (SV Akka) [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Lundevall, Carl-Fredrik 1964: Karstmorfologiska undersökningar i Lummelundaområdet, Gotlands län [Naturgeografi: Vittring] Proseminarieuppsats

Mellberg, Anita & Söderberg, Karin 1964: Ras, skred och mudflows kring Beisefjord, Nordland, Norge [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Nordlander, Roger 1964: Postglacial vittring och glaciala formelement inom Tverdalen-Gamnestind [Naturgeografi: Vittring, Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Norstedt, Staffan 1964: Nederbörden i Sverige. En jämförelse av medelvärden för perioderna 1901-1930 och 1931-1960 [Naturgeografi] 3-betygstillägg

Nyblom, Håkan 1964: Studier av den finiglaciala isströmmens rörelseriktning samt den postglaciala vittringen i Skjomdalen, Nordland, Norge [Naturgeografi: Vittring, Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Näslund, Kjell & Tyrén, Per-Arne 1964: Transport av icke uniformt material i rinnande vatten [Naturgeografi: Experimentell geomorfologi] Proseminarieuppsats

Olsson, Else-Marie 1964: Postglacial denudation i Tidnotjåkko, Liddopakte, Karnilapakte, Elvegårdstind och Lapviktind [Naturgeografi: Sluttningar] 3-betygstillägg

Olsson, Ulf 1964: Blockhavsundersökning jämte studier av vittringsformer och glaciala formelement inom området Sandviksfjell-Kongsbaktind i Nordland, Norge [Naturgeografi: Vittring] Proseminarieuppsats

Ringstam, Hans & Stolt, Bengt-Olov 1964: Mikroklimatiska temperaturmätningar i en dalbildning vid Jumkilsån [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Rudin, Inga-Britt & Sundberg, Marléne 1964: Inventering av frostmarksformer etc. på Latnjatjårro, Abisko [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Sandberg, Christina 1964: Senglacial dränering i Kjaardadalen, Nordland, Norge [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Schornack, Ernst 1964: Studier av några glacialmorfologiska formelement på Ljusnans dalbotten mellan Hede och Linsell, Härjedalen [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Selinus, Olov 1964: Undersökning av några olika typer av blocksamlingar, 3 km VNV Linsell i Härjedalen [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Storkull, Rurik 1964: Blockhavsundersökning i området Gamnes-, Haugbakk- och Elvegårdstind, Nordland, Norge [Naturgeografi: Vittring] Proseminarieuppsats

Taube, Inger 1964: Hosjön, en termisk-hydrologisk undersökning [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Thanderz, Lars 1964: Saxen. En termisk-hydrologisk, morfometrisk-morfologisk undersökning [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Thiger, Lars 1964: Termisk-hydrologisk undersökning av Långsjön, Björklinge [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Thomas, Gunhild 1964: Beskrivning av det frilagda deltat vid Storforsen, Pite älv [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats *

Tjäder, Erik 1964: Nederbördsundersökningar i Nåsten SV Uppsala stad med särskild hänsyn till expositionen [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Wallén, Olle 1964: Inventering, beskrivning och översiktskartering av ytmönstret i ett område med förmodade tundrapolygoner (SO Virihaure) [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] 3-betygstillägg

Wikström, Anders 1964: On the occurence of terra rossa in central and peninsular Thailand [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Wiss, Urban 1964: Studier av några glacialmorfologiska formelement på Ljusnans dalbotten mellan Hede och Linsäll, Härjedalen [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Värvell, Ulla-Britt 1964: Undersökning av en ravinbildning c:a 1 mil söder om Edefors vid Lule älv [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Ödlund, Barbro & Wiss-Hyyppä, Gunhild 1964: Baltiska issjöns strandlinjer mellan Södra Fågelås kyrka och Svedudden [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Öhman, Rolf 1964: Differentialrörelsemätningar på Mikkaglaciären sommaren 1964 [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Alenius, Hans 1963: Hällstudier i ett område 4 km söder om Virijaure [Naturgeografi: Glacialmorfologi] 3-betygstillägg

Andersson, Solveig & Dahlström, Ylva 1963: Studier av glaciala erosions- och skulpturformer samt postglacial vittring i Norrtälje skärgård [Naturgeografi: Vittring, Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Annersten, Astrid 1963: Några temperaturundersökningar i fjällklimat [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Berggård, Rolf & Kronborg, Ingvar 1963: Postglacial vittring och denudation i Liddopakte [Naturgeografi: Vittring] Proseminarieuppsats

Bergman, Anita 1963: Detaljstudier över fossilt sandurområde i Råndans dalgång, Härjedalen [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Bergman, Bertil 1963: Nedre Ljungan. Geomorfologiska strandstudier och problemställningar i samband med forsbildningar [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Bergwall, Björn R. A. 1963: Strömsundsträsket. En termisk-hydrologisk undersökning [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Blomfeldt, Stig 1963: Glacialmorfologiska studier i Loddans dalgång [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Bonthron, Eva & Dahlbom, Christine 1963: En undersökning av jordrörelser i Kärkevagge [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Borg, Jan 1963: Termiskt motstånd i olika vegetationstäcken [Naturgeografi: Biogeografi] Proseminarieuppsats

Boström, Birgitta 1963: Studier av räfflor och postglacial vittring på Tvärnö och Raggarön [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Byberg, Bert-Ola & Karlsson, Rolf 1963: Undersökning av ett mindre dräneringsområde vid Högbyhatt i Nåsten 1963 [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Bäcklund, Ingrid & Andersson, Eivor 1963: Glacifluviala åsbildningar mellan Salohaure och Vuojatädno (inom Padjelanta nationalpark) [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Dahlberg, Bertil 1963: Studier av några geomorfologiska former i en dalgång i Härjedalen och försök till tolkning av deras genes [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Dahlin, Åke 1963: Strandlinjer och glacialmorfologiska formelement vid Middagsvatn, Nordland, Norge [Naturgeografi: Glacialmorfologi] 3-betygstillägg

Djurfors, Sven & Wass, Lennart 1963: Undersökning av supraakvatiskt deponerad glacifluvial åsform samt förmodade långsträckta morändepositioner vid vattendelaren mellan Glötåns och Råndans dalgångar [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Dolk, Irène & Rönnberg, Ann-Christine 1963: Senglaciala avlagringar i Tverdalen, Nordland, Norge [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Eriksson, Bengt G. 1963: Strandvallsfält på NV Fårö [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Eriksson, Svante 1963: Brämsand och rullsand, kornstorleksfördelning och morfologi [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Forsberg, Åke 1963: Nederbördsmätningar vid ”von Bahrska häcken” i utkanten av Uppsala under juni 1963 [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Gavelin, Gösta & Keeleste, Karlo 1963: Hydrologiska studier i Rissajaure [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Grönberg, Barbro 1963: Studier av isräfflor och postglacial vittring på Härnön [Naturgeografi: Vittring, Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Hellström, Gunhild 1963: Ändmoränstudier i Piteåtrakten [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Henriksson, Börje & Nilsson, Börje 1963: Blockhavsundersökning och glacialmorfologiska studier i området Sandviksfjellet-Rapisflaaget, Skjomen, Nordland, Norge [Naturgeografi: Vittring, Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Hogman, Karl-Göran 1963: Några ryggformationer i Svaltjajokks dalgång [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Holmbom, Gunborg & Olsson, Else-Marie 1963: Postglacial vittring och denudation i Karnilapakte [Naturgeografi: Sluttningar, Vittring] Proseminarieuppsats

Holmkvist, Margareta 1963: Termisk-hydrologisk undersökning av sjön Billingen [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Husberg, John 1963: Strandstudier mellan Motala och Medevi [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Jacobson, Lars 1963: Inventering av glaciala formelement på Gangnesaksla i Nordland, Norge [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Jarl, Margareta 1963: Strängnäsåsen mellan Berga och Gorsingeholm [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Johansson, Per-Erik 1963: Ras, taluskoner och mudflows på Elvegårdstind [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Jonsson, Al 1963: Sluttningsstudier på Tarrekaise [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Karlsson, Inger 1963: Drumlins i Holmsundsområdet [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Lardell, Gunnel & Lindbäck, Gunborg 1963: Glacifluviala deltan vid Abiskojokk och deras recenta omvandlingar [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Lindberg, Per 1963: Lapviktind och dess talusbrant [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Lindström, Carina & Hammar, Anita 1963: Detaljmorfologiska studier i Björnfjeldsområdet samt passpunktsundersökningar för issjön Vassijaure [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Melinder, Karin & Ekberg, Sonja 1963: Termisk hydrologisk undersökning av Hornsjön [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Nensén, Astrid B. 1963: En undersökning av jordarterna på hällarna i Nåsten [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Nilsson, Bengt & Sundberg, Yngve 1963: Dammtjärnremmen. En glacifluvial studie [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Nilsson, Erik, Karl-Erik Norrman & Rolf Uddelind 1963: Alluvialkoner och alluviala bildningar i Kärkevagge [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Nilsson, Gunnar 1963: Sandbanken, stratigrafi och morfologi [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] 3-betygstillägg

Nordenstam, Gerd 1963: Frostmarksföreteelser och vinderosionsformer på Nuolja samt beskrivning av ”collapsed pingos” vid Rakkasjåkk [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Nordqvist, Yngve 1963: Om sambandet mellan grundvattenförhållanden och vegetation i Nåsten [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Nylander, Ulla & Stöberg, Karin 1963: Övergivna meanderbågar inom Klarälvens meanderlopp från Vingängsjön till Edebäck [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Pousette, Jan 1963: Ytdränering i strängmyrar [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Randahl, Kathe 1963: Snöns avsmältning i en bidal till Hågadalen våren 1962 [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Selberg, Inga-Britt 1963: Talusbranter i Klöva hallar och Odensjön. Kort jämförelse med Skäralid [Naturgeografi: Sluttningar] 3-betygstillägg *

Tengö, Jan-Olov & Lejonclou, Sören 1963: Glaciologiskt-hydrologiska studier vid Mikkaglaciären sommaren 1961 [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Thurfjell, Göran 1963: Glaciala formelement V och SV om Luleå [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Tjernström, Leif 1963: Registrering av creep-rörelser. En metodikgranskning med beskrivning av ett undersökningsområde i Tarfala samt presentation av mätresultat från Kärkevagge, sommaren 1962 [Naturgeografi: Sluttningar] 3-betygstillägg

Wahlberg, Nils 1963: Dräneringskartering och avrinningsundersökning i Nåsten [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Wahlberg, Sixten 1963: Strandstudier i Luleälven [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Walldén, P.-O. 1963: Temperaturmätningar i snö under avsmältningsskedet samt förekomsten av isskiktsbildningar [Naturgeografi] 3-betygstillägg

Wallén, Olle & Johansson, Göran 1963: Om postglacial denudation i Siellavagge, Kebnekajse [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Wallman, B. Örjan 1963: Den senglaciala dräneringen i Iptodalen, Nordland, Norge [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Wendeberg, Birgitta 1963: Bidrag till kännedom om Gustafskomplexet - dynområdet [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Proseminarieuppsats

Westin, E. Folke 1963: Geomorfologiska studier vid Nygaard-Hergotten utanför Narvik, Nordland, Norge [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Öhman, Solveig 1963: Beskrivning och undersökning av Döda fallet vid Storforsen i Pite älv [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Öhrn, Per 1963: Studier av postglacial vittring och räfflor i Öregrund - Östhammarområdet [Naturgeografi: Vittring, Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Ahlgren, Nils-Göran 1962: St. Mörtsjön, en termo-hydrologisk undersökning [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Alm, Thore & Kenttä, Kyösti 1962: Blockfält på Gallberget öster om Morjärv - morfologiska studier [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Asplund, Rolf & Jonsson, Herbert 1962: Studier av räfflor och postglacial vittring inom Örnsköldsvikområdet [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Bergwall, Hans-Erik 1962: Studier över finiglaciala och postglaciala lervarv inom Indalsälvens och Ammeråns dalgångar i Ragunda, Jämtland [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Björklid, Per Arne 1962: Geomorfologiska studier från Rosenlunds bankar vid Vätterns södra strand [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Blom, Herman 1962: Laboratorieförsök över rinnande vattens rörelsetillstånd [Naturgeografi: Experimentell geomorfologi] Proseminarieuppsats

Borgström, Ingrid & Östner, Ulla 1962: Frostmarksinventering av Nissontjårro, Abisko [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Cantell, Carl-Erik 1962: Strandstudier vid Avanäset på Fårö med särskild hänsyn till växtligheten [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Dahlin, Åke & Ulin, Lars 1962: Strandlinjer och glacialmorfologiska formelement vid Middagsvatn, Nordland, Norge [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Dammert, Gunilla 1962: Bejershamn. En strandstudie på Ölands sydvästra kust [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Daniels, Anders 1962: Undersökning av den sedan 1948 tillkomna bebyggelsens betydelse för temperaturutvecklingen i Uppsala [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Ericson, Lennart & Jonsson, Göran 1962: Klarälvsdeltat. En jämförande morfologisk utvecklingsstudie [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] 3-betygstillägg

Ericson, Lennart & Jonsson, Göran 1962: Klarälvsdeltat. En jämförande morfologisk utvecklingsstudie [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Eriksson, Leif & Johansson, Hans G. 1962: Ett issjöavlopp - ”Stockholmsgatan”. Lakassjöissjöns avlopp på gränsen mellan Lappland och Ångermanland [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Frangos, Alexander 1962: Djupborrningar i Uppsalas glaciala lera [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Franzén, Gull-Mai 1962: Dyltaåns meandringslopp [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Fristedt, Ingegerd 1962: Talusbranter på Halle- och Hunneberg [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Giös, Ingemar 1962: Morfologiska studier av Dalälven nedströms Älvkarleby kraftverk [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Gustafsson, Kjell & Jobs, Per 1962: Ett glacifluvialt komplex vid Kätjaure (SO Virihaure) [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Hedin, Lars-Håkan 1962: Isrörelser och postglacial vittring i Köpingstrakten [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Holmer, Arne & Carlsson, Torbjörn 1962: Glacialmorfologiska studier vid Losivatn [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Holmlund, Jan-Åke 1962: Några issjöavlopp i södra Västerbotten [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Hultgren, Gun & Hedebrand, Ove 1962: Studier av Uppsalaåsen. Rosta - Bolandet [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Häggström, Jan 1962: Minimitemperaturundersökning vid Ytterskog, Ångermanland, sommaren 1962 [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Isaksson, Lennart 1962: Nederbörd och interception i närheten av Uppsala under juli 1962 [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Jansson, Maj 1962: Höjdläget mellan morän och i vatten avsatta sediment på södra Tunaslätten [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Johansson, Birgit & Johnsson, Ingegerd 1962: Frostmarksfenomen, vinderosionsformer och glaciala ytformer inom fjällområdet norr om sjön Anjan [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Kjellström, Inge 1962: Värmeledningsförmågan i olika fraktioner av morän. En experimentell studie [Naturgeografi: Experimentell geomorfologi] Proseminarieuppsats

Kvissberg, Maj 1962: Drumlins inom området öster om Skänninge [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Königsson, Lars-König 1962: Genetiska studier i Östra landborgen på Öland [Naturgeografi] Proseminarieuppsats

Larsson, Rolf G. 1962: Ändmoränstudier SV om Eskilstuna [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Larsson, Rolf Å. 1962: Isrörelsemätningar på Mikkaglaciären 1961 och 1962, med särskild hänsyn till differentialrörelse kring sprickor och morän, samt presentation av en nivåkurvkarta över Mikkaglaciärens tunga [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Lindberg, Jan 1962: Strandhakens relation till karakteristiska vattennivåer. 3-betygstillägg [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] 3-betygstillägg

Lindell, Tommy 1962: Den postglaciala deformationen av issjöstrandlinjerna i Grövelsjöområdet samt rundningsindexberäkningar på strandmaterial [Naturgeografi: Sluttningar, Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Lindgren, Eva & Till, Inga-May 1962: Byske-älven och dess meanderlopp [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Lindquist, Ingemar 1962: Jordartsundersökningar på Munsön och västra Ekerön [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Lundblad, Trygve & Rehnman, Lars-Erik 1962: Postglaciala denudationen vid Tidnotjåkko, Torneträsk [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Lundgren, Britta 1962: Transport av oorganiskt suspenderat material och lösta salter i Mikkajokk sommaren 1961 [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Löfberg, Jan & Ahlin, Lennart 1962: Glacialmorfologiska studier inom ett område SV Virijaure samt Löytadalen, Norge [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Nilsson, Roland & Tjernström, Leif 1962: Sondborrning i talus och flytjord i Kärkevagge [Naturgeografi] Proseminarieuppsats

Nilsson, Sven-Olle 1962: Funbosjöarnas inverkan på temperaturklimatet i deras närmaste omgivning [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Nilsson, Vivianne & Petersson, Karin 1962: Inventering och beskrivning av frostmarksföreteelser och vinderosionsformer på delar av Luopakte-Kaisepakte inom Abiskoområdet [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Norberg, Lasse 1962: Vindar och vindprofiler på Mikkaglaciären sommaren 1961 [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Nordin, Ingvar 1962: Lavzoneringar på klippstränder av olika exposition i Göteborgs södra skärgård [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi, Biogeografi] Proseminarieuppsats

Norstedt, Staffan 1962: Nederbördens fördelning inom Mikkaglaciärens bäcken [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Palm. Bodil 1962: Glacial hällskulptur på Nordkoster [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Pettersson, Olle Stenborg & Roth, Anders 1962: Rapaselet. En morfologisk studie. Del 2 [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Tillägg till proseminarieuppsats 1961

Reinhager, Barbro 1962: Studier av glacifluviala avlagringar öster om sjön Norra Dellen i Hälsingland [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Sand, A. Uno 1962: Studium av en dalgång inom Eskilstuna stad [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Sandahl, Marianne 1962: Snöhydrologiska studier på Mikkaglaciären 1961 med speciell hänsyn till snöns vatteninnehåll [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Schönström, Anders 1962: Åsmaterialet i Glanshammarsåsens norra del. En blockundersökning [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Sjödin, Vaino 1962: Järboåsen. Glacifluviala avlagringar i Jädraåns dalgång [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Sundmark, Göran 1962: Åsstudier mellan Ulriksberg och Bysjön i Nås och Säfsnäs i södra Dalarna [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Söderberg, Gunnar 1962: Diskussion av några tidigare utförda undersökningar av temperaturen på Mikkaglaciären [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] 3-betygstillägg

Söderström, Ture 1962: Blockfält i Vittangi och Korpilombolo - en studie över frostmarksföreteelser i Norrbottens skogsland [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Walldén, Per-Olov 1962: Några snöhydrologiska studier på Mikkaglaciären med speciell hänsyn till återfrysning [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Wennberg, Barbro 1962: Kemisk denudation och sedimenttransport inom Mississippibäckenet: en sammanställning och bearbetning av statistiskt material [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Westerström, Göran 1962: Faxälvens sammanflöde med Ångermanälven [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Wiman, Sten 1962: Experimentell frostvittring [Naturgeografi: Experimentell geomorfologi] Proseminarieuppsats

Östlund, Rune 1962: Moränstudier i området kring Brobyviken i Södermanland [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Alenius, Hans & Aronsson, Gudmund 1961: Glacialmorfologiska studier i Melädno [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Alexandersson, Torbjörn 1961: Submarin morfologi vid Hovs Hallar på Hallandsåsens nordkust [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Alm, Ulla-Britt, Kerstin Forslund & Arne Söderqvist 1961: Frostmarksföreteelsernas utbredning öster om Femunden, Norge [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Berglund, Torsten 1961: Något om temperaturförhållandena i sjön Möckeln i Örebro län [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Bergman, Erik & Engdahl, Hans 1961: Senglaciala avlagringar i Mölnelvdalens hängande mynning i Skjomen, Nordland, Norge [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Bolin, Hugo & Sidén, Ingemar 1961: Pårteglaciären - en undersökning sommaren 1959 [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Boström, Robert 1961: Studie över valda frostmarksfenomen i Västerbottens inland [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Broman, Nelly 1961: Strandmorfologiska studier i Norrbottens kustland [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Cederwall, Bo 1961: Isrörelser och postglacial vittring inom Kägleområdet [Naturgeografi: Vittring, Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Dahlqvist, Lars-Åke 1961: Längdaxelriktningen hos stenar och block i moränsluttningar runt Grangärde och Sunnansjö [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Davidson, Elisabeth 1961: Studier av supraakvatiska formelement vid Råndans sammanflöde med Ljusnan NV Linsell i Härjedalen [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Tillägg

Elofsson, Bengt-Olof & Jansson, Mats 1961: Israndrännorna vid Aktse, N om sjön Laitaure [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Engström, Ulla 1961: Några forsar i Skellefteälven - synpunkter på deras uppkomst [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Eriksson, Rune & Söderberg, Gunnar 1961: Temperaturens och delvis fuktighetens variation över Mikkaglaciären och närliggande områden [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Friberg, Harry & Fängström, Bo Gunnar 1961: Rittakdalen. En undersökning särskilt av dödislandskapet under dämningsgränsen [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Gustafsson, Lars 1961: En strandkartering av nedre Piteälven mellan Sikfors och Näsudden [Naturgeografi] 3-betygstillägg

Gölstam, Sven-Olof 1961: Ödskölds moar, ett randdelta [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Hagelin, Rolf 1961: Nederbördens lokala variationer i Karlstad med omnejd sommaren och hösten 1960 [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Hagelin, Rolf 1961: Nederbördens variationer i Karlstad med omnejd sommaren och hösten 1960. Tillägg till proseminarieuppsats [Naturgeografi: Meteorologi]

Hedebrand, Per H. 1961: Bestämning av temperatur i ett snötäcke vid negativa lufttemperaturer i Rutfjällen under tiden 29/3 - 2/4 1960 [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Holmgren, Staffan 1961: Studier över bipartitionsvarvet i Indalsälvens dalgång [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Jacobsson, Sonja 1961: Faxälvens delta i Helgumsjön [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Johansson, Dick 1961: Detaljstudium av ett avsnitt av Skellefte älv vid Skellefteå stad [Naturgeografi] Proseminarieuppsats

Jonsson, Märtha 1961: Undersökning av glacifluviala avlagringar inom ett begränsat område i Lofsåns dalgång [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Klasvik, Börje 1961: Om postglacial vittring och denudation i riksgränsenfjällen (Vassitjåkko-Låktatjåkko) [Naturgeografi: Vittring] Proseminarieuppsats

Larsson, Bernt 1961: Deltaområdet vid sjön Räktjärv i Kalix älv. En fluvialmorfologisk studie [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Larsson, Gösta 1961: Jordskred och mudflows i Abiskofjällen. En studie över massrörelser från en regnkatastrof 1959 [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Lindberg, Jan 1961: Jädraåns meanderlopp [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Lindstén, C. Anders 1961: Blockspridning i morän och glacifluvium vid Brevengången [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Linell, Lennart 1961: Snöhydrologiska studier på Mikkaglaciären 1959 [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Martvall, Sten 1961: Eoliska finsediment vid Dammshöjden [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Proseminarieuppsats

Mattsson, Yngve 1961: Stratigrafiska studier i inre Lövstabukten [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Nilson, Gun, Lena Sivertsson, Björn Odin & Bengt Sjödin 1961: Frostmarksföreteelsernas utbredning på Sölenmassivet, Yttre Rendal, Norge [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Nilsson, Gunnar 1961: Strandstudier vid Gästrikekusten [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Nordenmark, Birgitta & Viklund, Berit 1961: Detaljmorfologiska studier på Lockstafältet, ett ångermanländskt randdeltakomplex [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Norlin, Åke 1961: Studier över ett system av strandlinjer NV Uppsala [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Olsson, Hans 1961: Geomorfologiska studier, speciellt över talusbranter vid Hofs Hallar [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Schulze, Hermann 1961: Librobäcken. En hydrologisk studie [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Strand, Maj-Lis 1961: Morfologiska studier i Kalixälven [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Strohl, Olle 1961: Studier över nederbörden i gränstrakterna mellan Värmland och Dalarna med särskild hänsyn till orografiens inflytande på nederbördens geografiska fördelning [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Sundin, Inger 1961: Beskrivning av Gävleåsen mellan Dalälven (Hedesunda) och Överhärde [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Svensson, Anna-Britt 1961: Glacifluviala avlagringar i Pilgrimstad, Jämtland [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Sventelius, Katarina 1961: Geomorfologisk beskrivning av Köpingsåsen med särskild hänsyn till förgrening vid Eriksberg [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Westberg, Gunnar 1961: Något om Jukkasjärviåsen [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Wängberg-Eriksson, Kristina 1961: Undersökning av ett sandurområde i Ljusnans dalgång vid Linsäll [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Ylivainio, Sten 1961: Junosuandoselet. Morfologiska studier inom ett deltaområde [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Åkre, Margareta 1961: Peurauredeltat. Morfologiska studier över dess älvförgrening samt två mynningspartier [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Öhrström, Torsten 1961: Om en sjösänkning i Vattholmaån för 200 år sedan [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Andersson, Dorothy 1960: Temperaturmätningar i Falun och dess närmaste omgivning [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Anttila, Ove & Lehto, Vilho 1960: Hietaniemiselet. Morfologiska studier inom ett inlandsdelta [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Arvidsson, Birger 1960: Moränstudier och isrörelsemätningar på Mikkaglaciären. Försök till relativ datering av moräner med hjälp av kryptogamers invadering av block och stenar. Jämförelse mellan olika dateringsmetoder [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Bergström, Rolf 1960: Blocktransportriktningar och isrörelser i nordvästra delen av Nordaustlandet, Svalbard [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Börjesson, Kurt 1960: Beskrivning av recenta eoliska ytformer på Brännadeltat i Kvarnbergsvattnet, NV Jämtland. Tillägg: Vind- och vågerosionsstudier på samma delta [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Proseminarieuppsats

Dahl, Berit 1960: Glaciala formelement inom ett område mellan Skjomen och Storvatnet i Nordland, Norge [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Dalborg, Birgitta 1960: En beskrivning av området kring Österdalälvens och Rotälvens sammanflöde [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Davidson, Elisabeth 1960: Undersökning av en lateralterrass i kontakt med ett proximalt sanduravsnitt V Linsell i Härjedalen [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Eklind, Olov 1960: Studier av isräfflor, högsta kustlinjen och sprickdalar inom ett område vid Tisaren [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Engqvist, Per 1960: Undersökning av ett område med sandur mellan Sveg och Lillhärdal [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Eriksson, Gunnar & Pettersson, Hjördis 1960: Jokkmokkåsen norr och söder om Randijaur. En supraakvatisk åsstudie [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Erson, Olof 1960: Glacifluviala avlagringar NV Venjansjön i Dalarna [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Forsberg, Birgitta 1960: Profilstudier i Fyrisåns mellersta lopp [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Gaddefors, Carl-Magnus 1960: Frostmarksfenomenens utbredning vid Elgaahogna, Hedmark, Norge [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Gill, Ingvar, Rolf Jansson & Kjell Rydén, 1960: Temperatur- och luftföroreningsundersökning i Västerås [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Gustafsson, Lars 1960: Strandstudier mellan Holmsund och Bäckron [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Hjorth, Ingemar 1960: Studier i berggrundsmorfologi och kvartära former inom nordvästra hörnet av Almesåkraformationen [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Holgersson, Yvonne 1960: Augerumsåsen. En beskrivning [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Jeansson, Agneta & Lundgren, Ingegerd 1960: Temperaturmätningar i Uppsalatrakten [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Kjörling, Lennart & Nordin, Roger 1960: Studium av en alluvialkon vid Rapaselet [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Könberg, Björn 1960: Diskussion angående uppkomsten av Stornorrforsen i Ume älv [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Larsson, Birgitta 1960: Utvecklingen av Dalälvens delta i Hovran mellan åren 1894 och 1959 samt det aktuella läget 1960 [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Lindell, Mats 1960: Isälvsavlagringar i dalgången mellan Grangärde och Björbo [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Lindgren, Carl-Gustaf 1960: Nederbördsundersökningar i Uppsalatrakten sommaren 1959 [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Lindgren, Ulla 1960: Kartering av ett kuperat område i kontakt med sandur VNV Linsell i Härjedalen [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Marklund, Hans 1960: En studie av Rombaksälvens tidvattenpåverkade delta i Rombakbotn i norra Norge [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Molin, Gunnar 1960: Jordartskartering inom övre Ljungan [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Nilsson, A., I. Nilsson & B. O. Östh 1960: Strandstudier i norra Västerbottens kustland [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Nilsson, Alli 1960: Strandstudier mellan Töre och Kalix [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Nilsson, Karin & Arfvidsson, Ingrid 1960: Vrångsälven och dess meanderlopp [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Norberg, Sven-Olov 1960: Tjällmoåsen (Svennevadsåsen) mellan Emmån och Svennevad i Närke. En morfologisk beskrivning och resultatet av rundningsmätningar [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Paulsson, Paul 1960: Termiska mätningar i sjön Lövsjön, belägen i nordvästra Jämtland [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Pettersson, Olle Stenborg & Roth, Anders 1960: Rapaselet. En morfologisk studie [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Selberg, Inga-Britt 1960: Talusbranter i Skäralid [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Silén, Herman 1960: Mikka-glaciären sommaren 1958. Några is- och moränstudier [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Skoglund, Roland 1960: Om moränavlagringar på Mellanbillingens västsida [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Sundberg-Falkenmark, Malin 1960: Längdändringar i ett sjöistäcke och därav förorsakade förskjutningar. Med särskild hänsyn till förhållandena i Liten och Ockesjön [Naturgeografi: Hydrologi]

Sundén, Margareta 1960: Meandrar i Ljusnans övre lopp [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Sundin, Nils 1960: Glaciala studier vid södra Medelpads kustland med särskild hänsyn till riktningselement [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Sunnerholm, Lennart 1960: Slamtransport i Göta älv [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Wiklund, Gustav 1960: Om erosion i Vindelälven mellan Ekorrsele och flodsammanflödet vid Vännäsby [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Ydremark, Göran 1960: Meteorologiska observationer på Mikkaglaciären sommaren 1959 [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Alvén, Bengt 1959: Nischstudier inom Skjomenområdet i Nordland, Norge [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Backman, Margareta 1959: Ockelboåsen mellan Dalälven och Sandviken [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Björkroth, Lars 1959: Tämnarens lokalklimat. Sjön Tämnarens inverkan på lufttemperaturen i dess närmaste omgivning under vår och höst [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Borin, Kerstin 1959: Björkådalgångens finiglaciala delta [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Dybern, Ingrid 1959: Lagunerna vid Ortojokk [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Eriksson, Erik 1959: Kameområde och isranddelta i anslutning till åsen norr om Vansbro, Västerdalarna [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Flink, Peter 1959: Lavinblocktungor i Abiskoalperna [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Forsman, Arne 1959: Avrinningen från ett snötäcke som funktion av lufttemperatur och nederbörd. En undersökning av förhållandena vid sjön Äcklingen [Naturgeografi: Hydrologi]

Hagenfors, Dagmar 1959: Studier över frostmarksbildningar på nordöstra delen av Snasahögarna [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Halle, Kerstin & Lindgren, Ulla 1959: Frostfenomen väster om Grövelsjön [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Hammar, Bertil & Svensson, Per 1959: Sluttningsstudier i Pastavagge och Rapadalen, Sarek [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Hansson, Allan 1959: Isräffelstudier i östra Blekinges skärgård [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Helin, Erik 1959: Issjöavlopp i Tranåstrakten [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Hendelberg, Jan 1959: Lintjärnsheden i Mora socken, Dalarna. Ett randdeltaplan med dödistopografi och eoliska bildningar [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Proseminarieuppsats

Henningsson, Björn 1959: Västra Lanjekglaciären i Sarek [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Hildeberg, Kerstin & Svartvik, Gunilla 1959: Studier från Libro bäck [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Hörling, Gustav 1959: Meanderstudier på Målilladeltat [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Höök-Åström, Eva 1959: Något om svallningen på Åsbergsmassivet mellan Lillbacke och Örnsköldsvik [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Jansson, Sven-Olof 1959: Morfologiska drag i Ångermanälvens dalgång mellan Stormon och Kortingselet [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Johansson, Brita 1959: Beskrivning av randmoränstråket Dals-Ed, Norge [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Kesküla, Carmen 1959: Studier vid Jumkilsån mellan Löpsbron och Nyåkers kvarn [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Klint, Margareta 1959: Svåga älvs meanderlopp [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Lagerlöf, Ann-Marie 1959: Några iakttagelser rörande Uppsalas nederbördsklimat [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Larsson, Gösta 1959: Lavinbanor och jordskred på Noulja, Abisko. Studier över denudationsformer på fjällsluttningar närmast över och under skogsgränsen [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Lund, Lars 1959: Vattenföring och slamtransport i Nedre Rapaälven [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Lundström, Folke 1959: Studier över nederbördens fördelning inom Lövånger [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Mattson, Marcus 1959: Morfologiska studier över några älvförgreningar och sammanflöden på Rapaälvens delta [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Mård, Lars-Göran 1959: Stenars längdaxelriktning i morän i barrskogssluttningar i Sätertrakten [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Nordström, Stefan 1959: Strandstudier sträckan södra Obbola-Sörmjöle [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Rothelius, Folke 1959: Tunaån och dess meanderlopp [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Sjöberg, Carl-Erik 1959: Storsjöns inverkan på temperaturklimatet i sin närmaste omgivning [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Sjögren, Astrid 1959: Strömsåsen i norra Jämtland [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Ström, Rolf & Amrén, Heikki 1959: Mikkajokks hydrologi och slamtransport sommaren 1957 [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Svanholm, Jan 1959: En studie av glacialpåverkade stormorfologiska former och analys av riktningselement i mellersta Ångermanlands kustland [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Söderlund, Martin 1959: Frostschutt-Zon - Tundren-Zon. Ett försök till gränsdragning mellan två frostmarkszoner i Pallenvagge-Siellavagge, Abisko [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Uhr, Carl af 1959: Nederbördsmätningar i Uppsalatrakten hösten 1958 [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Wahlberg, Henning 1959: Kulmunki-kursu [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Wallin, Göran 1959: Järlaåsen med omgivningar [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Wennlund, Gudrun 1959: Strandstudier i östra Vänern [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Widersten, Bernt A. 1959: Morfologiska studier inom Rapaälvsdeltats distalområde [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Öckerman, Ingemar 1959: Några termisk-hydrologiska drag i sjön Valloxen 3/6 - 23/6 1959 [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Danckwardt-Lillieström, Eva 1958: En beskrivning över Mjölbys NV randdelta [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Degersjö, Anne-Marie 1958: De glacifluviala avlagringarna väster om Ingels [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] 3-betygstillägg

Ekenstam, Barbara af 1958: Strandstudier på norra Gotland. Hallshuk - Slite [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Ekström, Inga-Britt & Lundholm, Sven-Olov 1958: Om snön och dess avsmältning på Uppsalaslätten 1958 [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Eriksson, Tage 1958: Geomorfologiska undersökningar i Ångermanälvens dalgång mellan Skedom och Kjäll [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Flink, Peter & Söderlund, Martin 1958: Sluttningsstudier i Pallentjåkkomassivet, Abisko. Något om morfologi, transportprocesser samt frostmarksinventering [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Holmquist, Sten 1958: Flygburen prospektering enligt Hans Lundbergs metoder. Några metodbeskrivningar samt förfaranden vid kartering av uppnådda resultat. Sammandrag [Naturgeografi: Kartografi] Proseminarieuppsats

Johansson, Erik & Mo, Evert 1958: Jordarterna på bergspartiet öster om Örnsköldsvik, en studie över den marina svallningen [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Johnson, S. O. 1958: Studier av de fluviala processerna i Lule älvs mynningsområde [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Josefsson, Bengt 1958: Något om frostsprängning och laviner. Studier över temperaturgången i fast berg och lavinaktivitet vid Mikkaglaciären sommaren 1957 [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Karlström, Östen 1958: Avrinningen i Mikkajokk sommaren 1956 samt några jämförelser med meteorologiska observationer på Mikkaglaciären [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Larsson, Kerstin 1958: Gräsmarksdeltat [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Markgren, Sigvard 1958: Morfologiska studier i Skellefteälvens dalgång mellan Renström och Kvarnbäckforsen [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Nyman, Sverker 1958: Norrlandsterrängens gräns i Ödemården. Topografiska studier inom kartblad 105 Ockelbo [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Oldman, Lennart 1958: Studier av räfflor och andra ismärken på Holmöarna [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Sundström, Karl-Ragnar 1958: Erosionsfenomen i Gimåns dalgång som kan sättas i samband med jämtländska issjöns tappning [Naturgeografi: Glacialmorfologi] 3-betygstillägg *

Sundström, Karl-Ragnar 1958: Studier över finiglaciala, distala deltasediment inom Indalsälvens nedre dalgång [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Andersson, Inger 1957: Örebroåsen mellan Hovsta kyrka och Förlunda. Studium med särskild hänsyn till åscentra och något om deras genes [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Annersten, Lennart 1957: Frostjordsbildningar i Strapibäckens dalgång i norra Storfjället [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Aschan, Christer & Gustafsson, Hasse 1957: Studier över lavinbanor i Pelloreppeområdet, Sarek [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Axelsson, Inger 1957: Studier över glacifluviala bildningar vid Saxnäs by i södra Västerbotten [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Back, Folke 1957: Ångermanälven. Sträckan Ed - Sollefteå. En undersökning av bottenmorfologi, ström- och isförhållanden [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Carli, Barbro 1957: Bearbetning av vattenanalyser i Ångermanälven 1951-1956 [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Edenborg, Barbro 1957: Storstupsområdet. Tillägg till uppsatsen Isälvsdeltat N Skattungbyn [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar]

Edenborg, Barbro, Margaretha Lewin & Rune Selén 1957: Isälvsdeltat N Skattungbyn [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Fransson, Sven 1957: Om orsakerna till Glahöjdens natur- och kulturgeografiska tvådelning [Naturgeografi] Proseminarieuppsats

Hallin, Birgitta & Persson, Märtha 1957: Aspselefältet. Ett glacifluvialt delta [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Hörnberg, Eilert 1957: Erosion och ackumulation i nedre Ume älv [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Hörnsten, Christina 1957: Deltaplanstudier på Selstamon - ett ångermanländskt randdeltakomplex [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Jänes, Heino 1957: Om avrinning i bäckar och diken i Uppsalatrakten. En naturgeografisk studie [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Lewin-Lundh, Margaretha 1957: Terrassområdet N Ämåtjärn. Tillägg till uppsatsen Isälvsdeltat N Skattungbyn [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar]

Lindberg, Gullvy 1957: Moränbildningar i V Hjoggböle, Bureå socken [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Lundberg, J.-O. & Lundquist, F. 1957: Undersökning av del av dödisområdet vid Abborrträsk [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Mix, Jan & Persson, Per-Olof 1957: Bidrag till kännedom om Gustafskomplexet. Åskomplexet - en morfologisk beskrivning med några synpunkter [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Nilsson, Ella 1957: Studier över strandmorfologi och strandlinjeförskjutningar på södra och sydvästra Visingsö [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Nilsson, Ola 1957: Ångermanälven mellan Sollefteå - Östertrinne. Djup- ström-, is-, strand- och bottenförhållanden [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Persson, Kerstin & Wallin, Barbro 1957: Rinndalsåsen. Åsnätet och dess submarina fortsättning [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Pettersson, Birgitta 1957: Drumlinsstudier i Dalkarlså skärgård [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] 3-betygstillägg

Rendahl, Margareta 1957: Något om erosionen i Dalälven nedströms Älvkarleby kraftverk [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Ridderstråle, Ingrid 1957: Strandmorfologiska studier inom Alnö socken, Västernorrlands län [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Skoglund, Tore 1957: Nederbördens lokala variationer i södra Halland sommaren och hösten 1955 [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Wågström, Barbro 1957: Strandtyper i mellersta Ångermanland [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Zackrisson, Sten 1957: Vattenföring och slamtransport i utloppet av sjön Laitaure [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Åström, Gustav 1957: Studier av räfflor och andra ismärken i Piteåtrakten [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Andersson, Thorsten 1956: Lervarvsmätningar inom ett ändmoränområde vid Björsätersviken, Västergötland [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Axelsson, Jan & Lundgren, Lennart 1956: Studier över Pite älvs dalgång mellan Sikfors och Kvarnåsen med särskild hänsyn tagen till nipor och terrasser [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Berglund, Lars 1956: Hindens udde, en randmorän i Västergötland [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Bergström, Sten-Sture 1956: Några synpunkter på uppkomsten av Bålforsen i Ume älv [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Björnstedt, Ingrid & Thelemarck, Gudrun 1956: Badelundaåsen norr om Mälaren. En morfologisk beskrivning med särskild hänsyn till en förgrening samt ett åsgravrikt område [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Blomquist, Berit & Danninge, Ina 1956: Frostjordsbildningar på Artfjället, Västerbottens län [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Degersjö, Anne-Marie 1956: De glacifluviala avlagringarna väster om Ingels [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Eliasson, Lennart 1956: Bidrag till kännedom om Gustafskomplexet [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Fägersten, Margareta 1956: Studier över en israndbildning i mellersta Bohuslän [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Henriksson, Ulla-Britta 1956: Ett moränområde inom Degerfors kommun i Västerbottens län [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Krigström, Arne 1956: Megrindssandurn. En undersökning av glacifluviala avlagringar inom ett begränsat område väster om Megrinns hållplats c:a 8 km nordväst Malungsfors [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Lindeskog, Ellen & Nilsson, Gudrun 1956: Ett parti av Hedaåsen, Kalmar län. En morfologisk beskrivning [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Lundqvist, Nils 1956: Vegetationsstudier i nedre Ångermanälven [Naturgeografi: Biogeografi] Proseminarieuppsats

Nilsson, Siwert 1956: Den epiglaciala isloben vid Bräcke. En beskrivning av en glacilateral terrassbildning och bottentopografien hos en begränsad del av Revsundssjön [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Olofsson, Åke & Johnson, S. O. 1956: Ändmoränstudier i Börjelslandet, Nederlule socken [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Olsson, Georg 1956: Undersökningar av två randmoränstråk mellan Vänern och Kroppefjäll [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Pedersén, Torbjörn & Johansson, Carl-Gustav 1956: Dynstudier på Seskar-Furö i Haparanda skärgård [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Proseminarieuppsats

Sandström, Gunnar 1956: En studie över sanddriften kring holmarna i Haparanda skärgård, med speciellt avseende på Torne-Furö [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Proseminarieuppsats

Secund, Marja 1956: Följderna av Ragundasjöns tappning inom Indals socken, Västernorrlands län [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Sjödin, Einar 1956: Meteorologiska observationer på Mikkaglaciären sommaren 1956 samt några lokalklimatologiska jämförelser med omgivande meteorologiska stationer [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Sjögren, Erik 1956: Hornsjöns sänkning. Studier av detta företags inverkan på sjön med omgivningar [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Solberg, Ingrid 1956: Morfologiska studier över peneplanytorna söder om Bråviken [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Svensk, Inger 1956: Ålheden. Beskrivning av ett randdelta [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Wassén, Gunnar 1956: Frostjordsformer i närheten av Dalovardo, norr om Ammarmassivet, Sorsele socken [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Zetterberg, Gösta 1956: Studier över Västerdalälven i trakten av Järna kyrka [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Beckman, Lars 1955: Något om isdämningserosion i Indalsälven mellan Stadsforsen och Bergeforsen [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Björk, Arne 1955: Drumlins på Kinnekulle [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Blom, Sven-Erik & Järudd, Roland 1955: Beskrivning av Badelundaåsen i Hedemoratrakten med särskild hänsyn till åsgravar [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Bringer, Berit 1955: Ändmoränstudier i Stenkvista socken, Södermanland [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Bäcklund, Marianne 1955: Kartering och beskrivning av ett ändmoränområde i Svartbjörnsbyn, Överluleå socken [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Edström, Rune 1955: Bidrag till diskussionen om Ångermanälvens krökning vid Åsele. (Tillägg) [Naturgeografi: Allmän geomorfologi]

Fjellström, Dan & Andersson, Jan 1955: Spår av isavsmältningen på Artfjällets sydligaste delar. En inventering [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Fridén, Olita 1955: Jumkilsåns dalgång mellan Jumkils kyrka och Holmsta gård [Naturgeografi] Proseminarieuppsats

Hannerz, Rolf 1955: Studier av räfflor och en del uteroderade småformer i berggrunden i Håkanskärs skärgård [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Hanson, Ingemar 1955: Den sydgotländska kusten.Kartering av kusttyperna med kommentarer [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Hemlin, Egon 1955: Några glacialmorfologiska studier i nordvästra Jämtland [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats *

Hjälmeby, Sven-Olof 1955: Studier av isavsmältningen i Tarrekaissemassivet, Lappland. En regional inventering [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Holmen, Hilmar & Svensson, Sven A. 1955: Storsteinsbraeen, Nordland, Norge. 3/8 – 14/8 1953. II. [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] 3-betygstillägg

Johansson, Lars-Owe 1955: Undersökning rörande strandlinjer, strandtyper och strandbildningar på Vätterns östra strand [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Jonsson, Tord 1955: Kuststudier vid Ölands väst- och ostkust [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Lundqvist, Gerd & Pekkari, Svante 1955: Strandmorfologiska studier i Skellefteområdet. Exkurs: Isskjutna block i Haparanda skärgård [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Nilsson, Sven 1955: Studier av lokala utformningen av skogsgränsbältet på fjället Nuolja i Torneträskområdet [Naturgeografi: Biogeografi] Proseminarieuppsats

Norling, Gunnar 1955: Mikkaglaciären, sommaren 1954. Några iakttagelser och jämförelser med främst Tjågnorisglaciären [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Orrhage, Lars 1955: Angående förekomsten av isskjutna vallar och liknande fenomen kring sjön Mjörn [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Pettersson, Birgitta 1955: Strandstudier i mellersta Västerbottens kustland [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Siljeholm, Inga 1955: En djuplodning av Svängbågen [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Stenberg, Sven 1955: Om skredet vid Intagan år 1648. En morfologisk-geologisk studie [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Stenborg, Thorsten 1955: Kvikkjokkdeltat [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Wilsson, Lars 1955: Om Insjö-Vänerns strandbildningar på nordvästra Kinnekulle [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Zade-Oppen, Anne-Margret 1955: Jumkilsåns dalgång. Beskrivning över ett avsnitt mellan Åkerby och ravinen vid Kroksta [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Andersson, Lennart 1954: Räffelstudier samt undersökning av en del uteroderade småformer i berggrunden i Gräsö södra skärgård [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Bjernulf, Tore 1954: Rättviksheden och dess eoliska bildningar [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Proseminarieuppsats

Degerstedt, Inez & Toreman, Gunnar 1954: Beskrivning över Rautasälvens deltaområde [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Forsberg, Maud 1954: Tillägg till uppsatsen Strandtyper i Grundsunda [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi]

Fridén, Clas-Erik 1954: Åsbildningarna under Alleb Kirkao vid Stora Sjöfallet [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Förare, Inga-Greta 1954: Sjöregleringars inverkan på olika områden i två norrländska socknar [Naturgeografi] Proseminarieuppsats

Granström, Sven 1954: Utveckling av holmar och näs i Kalix älv vid Räktjärv [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Hedberg, Bengt 1954: Gällsåbergets frontala och subglaciala dräneringsmorfologi i Lit socken, Centraljämtland [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Hällhoff, Gösta 1954: Granskning av det förmodade ändmoränområdet i Trönödalen [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Jansson, Ulla-Britt 1954: Frostjordsbildningar på Långfjället i Idre socken, norra Dalarna [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] Proseminarieuppsats

Luksep, Kalju 1954: Bidrag till diskussionen om älvavlänkningen vid Edebäck - ett led i mellersta Klarälvdalens utvecklingshistoria [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Norin, Gunlög 1954: Beskrivning av geologisk karta över Saarisuvanto. Tillägg till uppsatsen ”Tärendö sockens glacialmorfologi” [Naturgeografi]

Norrman, John O. 1954: Strandstudier inom Hammarforsens kraftverks dämningsområde (Ragunda socken, Jämtland) [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Söderström, Johan 1954: Anteckningar om hydrografien i N. Orustleden, Bohuslän [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Axelsson, Ingemar 1953: Några morfologiska drag i Näsåker-bassängen [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Bergqvist, Erik 1953: Haftaheden. Ett vindpåverkat glacifluvialt ackumulationsområde väster om Västerdalälven vid Yttermalung - Äppelbo [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Proseminarieuppsats *

Dybern, Bernt-Ingemar 1953: Om Tannflobassängens morfologi och utveckling [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Edström, Rune 1953: Bidrag till diskussionen om Ångermanälvens krökning vid Åsele [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Ehn, Andreas 1953: Torrdalar vid Norra Storfjället [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Falk, Åke 1953: Stärnäs och Knappnäs. Morfologi och utveckling [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Forsberg, Maud 1953: Strandtyper i Grundsunda [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Gärdefors, Dag 1953: Olika former av erosion i Lidan och deras betydelse för ådalens morfologi [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats *

Holmen, Hilmar & Svensson, Sven A. 1953: Storsteinsbraeen, Nordland, Norge. Några iakttagelser 18/7 - 20/8 1951 [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Johansson, Gunnar 1953: Morfologiska studier inom ett sjösystem i Göteborgstrakten [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Kalleberg, Gunnel, Vidar Marcström & Arne Marcström 1953: Åsstudier i Älvsbytrakten [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Norin, Gunlög 1953: Tärendö sockens glacialmorfologi [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Odencrants, Gunnar 1953: Terrängformer i norra Rogen-området [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Roos, Tage 1953: Hammerdals-issjön, en kvartärgeologisk studie [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Svanberg, Börje & Risto, K. V. 1953: Undersökning av ytförändringar på Får- och Starrholmarna i Kalix älv mellan åren 1648 och 1951, betingade av erosions- och ackumulationsfenomen [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Tjernvik, Torsten 1953: Drumlins i västra Närke [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats *

Ylander, Hans 1953: Vattenståndet i Sannäsfjorden i juli månad 1953 [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Bergström, Otto 1952: Hudiksvallsåsen. Högsta kustlinjen och rundningsindex [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats *

Dahl, Ragnar 1952: Frostis- och Meraftesfjellglaciärerna i Nordland, Norge. En undersökning sommaren 1950 med någon komplettering 1951 [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Hèrnod, Elisabeth & Wallin, Olle 1952: Några morfologiska drag i Sollefteå-bassängen [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Nordell, Per-Olof 1952: Bjurälvdalens karstlandskap. En undersökning rörande kalkstensformationer och issjödelta i Bjurälvens dalgång i NV Jämtland sommaren 1952 [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Rapp, Anders 1952: Om talusbildningar i inre Kärkevagge, Torne lappmark [Naturgeografi: Sluttningar] Proseminarieuppsats

Stenberg, Manfred 1952: Moränbildningar vid Reintind i Nordland, Norge. Några iakttagelser sommaren 1950 [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Svensson, Sven 1952: Skute-issjöns tappningsvägar och Näkten-issjöns avlopp [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats *

Wallin, Olle 1952: Höjdförhållanden hos deltaplan och terrasser i Ångermanälvens nedre dalgång [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] 3-betygstillägg

Westman, Gunnar & Brishammar, Rune 1952: Morfologiska undersökningar i Reselebassängen [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Willén, Torbjörn 1952: Studier över förhållandet mellan omgivning och sjöar inom Fyrisområdet [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Zetterberg, Marianne 1952: Beskrivning med kartering av isälvsdeltat vid Hovås [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Bondeson, Lars 1951: Torrdalsområdet vid Sandlidknöllen, Jörns socken, Västerbottens län [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Carlsen, Inger & Hägglund, Astrid 1951: Nipor och terrasser i Ångermanälvens dalgång mellan Österåsen och Forsmo [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats *

Edlund, Gunhild 1951: Locknesjöns djupförhållanden samt något om dess närmaste omgivning [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Faleskog, Louise 1951: Om issjöavloppet vid Dala [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Grenér, Gunhild & Johansson, Sven 1951: Flygsandsfältet vid Bödabukten [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Proseminarieuppsats

Hylander, Tore 1951: Glacialmorfologiska studier på södra Fulufjället [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Hägglund, Tycho 1951: Några morfologiska iakttagelser i området mellan Gide och Lögde älvar Ö Norra stambanan [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Hörnsten, S.Å. & Öberg, K.E. 1951: Selstamon, ett ångermanländskt randdelta [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Johansson, Erik K. 1951: Om vinderosionen på Öland [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Proseminarieuppsats

Kihlström, J. E. 1951: Dynstudier på Sandskär i Haparanda skärgård [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Proseminarieuppsats

Köster, Erhard 1951: Diluvium und Alluvium an der mecklenburgischen Ostseeküste [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats *

Lundqvist, Olof 1951: Djuplodning av sjön Valloxen jämte studier över sprickbildningar och förkastningar i och omkring densamma [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats

Martinsson, Anders 1951: ”Neptuni åkrar”. Morfologiska studier över en abrasionskust i Böda socken på nordligaste Öland [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Richter, Theodor 1951: Äro sjöarna i Ljungans dalgång i Medelpad klippbäcken eller äro de uppdämda? [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Tunelli-Borg, Kerstin 1951: Sandtjärnsrännorna. Ett torrdalsomsåde i norra Västmanland [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Åsgårdh, Ingegerd 1951: Erosionsstranden vid Dettern [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Axelsson, Valter 1950: Geografiska studier i Skärsjön i Almunge socken, Uppland, med speciell hänsyn till temperaturförhållandena [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats *

Berg, Per-Olov 1950: Uppländska Trehörningens vattenhushållning [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats

Dybeck, Torsten & Hellgren, Erik 1950: Nischstudier i Sarek [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Eriksson, K. Gösta 1950: Studier av Stockholmsåsen vid Halmsjön [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Hellsten, Barbro 1950: Kustdynlandskapet vid Harplingebukten [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Proseminarieuppsats

Holma, Bror & Möller, Börje 1950: Nischstudier. Resultat av en undersökning i fjällområdet NV om Kvikkjokk [Naturgeografi: Glacialmorfologi] *

Holmgren, Paul 1950: Drumlins i kustland och inland. En glacialmorfologisk studie i Sävar socken [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Johansson, Sten 1950: Klimatet i Medelpads kustland [Naturgeografi: Meteorologi] Proseminarieuppsats

Kjellander, Lena & Thorstensson, Birgitta 1950: Ryggmossen, dess topografi och hydrografi [Naturgeografi: Biogeografi] Proseminarieuppsats *

Landell, Lennart 1950: Ravinerna vid Kittelfjäll [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats * (Karta i skala 1:2 000 finns dock)

Lindkvist, Åke & Svensson, Sven 1950: Finiglaciala deltabildningar i Dysjöåns dalgång mellan Ånge och Bräcke [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Olsson, Uno & Franzén, Åke 1950: Åspartiet vid Pålsboda [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats *

Steen, Eliel 1950: Bankning eller horisontell förklyftning i mellersta Bohusläns granitområde. Dess användbarhet för beräkning av glacialerosionen [Naturgeografi: Vittring] Proseminarieuppsats

Terasmäe, Ilmar 1950: Något om svallad morän och svallgrus i Uppsalatrakten [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Thune, Torsten 1950: Om issjöavloppen vid Håkantorp [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats * (Karta i skala 1:2 000 finns dock)

Tunberg, Torsten 1950: Kvartärgeologiska studier i Landö-issjöns bäcken [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats *

Holma, Bror & Möller, Börje 1949: Nischstudier. Resultat av en undersökning i östra delen av fjällområdet mellan Lilla Lule älvs och Skellefte älvs flodsystem [Naturgeografi: Glacialmorfologi] *

Höglund, Lars & Pejler, Birger 1949: Om en avlastningsmorän i nordvästra Dalarna [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats * (Karta i skala 1:2 000 finns dock)

Klason, Inga 1949: Ett drumlinområde på östgötaslätten. En morfologisk studie [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Lauri, Sixten 1949: Aareajoki kursudal [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats * (Karta i skala 1:1 000 finns dock)

Lindkvist, Åke & Svensson, Sven 1949: En glacialmorfologisk undersökning i Gysenområdet i nordvästra Jämtland [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats *

Robertsson, Jerker 1949: Isavsmältningsstudier i N Borgafjällen, S:a Lappland [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats

Stintzing, Erik 1949: Studier i orienterade moränformer [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Törnstrand, Marie-Louise 1949: Beskrivning av tre pollendiagram från norra Bohuslän [Naturgeografi: Biogeografi] Proseminarieuppsats

Ungerson, Johan 1949: Kemiska och fysiska åkerklasser i Uppsala län Proseminarieuppsats *

Wennström, Bengt 1949: Glacialmorfologiska studier i Vilhelmina sockens östra högfjäll [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats *

Arnborg, Lennart 1948: En fluvial-morfologisk studie av Ångermanälvens deltaplan [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats *

Carlsson, Kjell 1948: Pårteglaciären. En undersökning sommaren 1947 [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats

Gustafsson, Gustaf 1948: Några eoliska bildningar i Dala Järna [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Proseminarieuppsats *

Lundegårdh, Dagmar 1948: Spricksystem i mellersta Roslagen och deras inverkan på ytgestaltningen [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats *

Öhrn, Maj-Britt 1948: Glacifluviala avlagringar i Malingsbotrakten [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats *

Björklund, Axel 1947: Moränstudier i södra Gästrikland [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats * (Två kartor över Särstabäcken i skala 1:1 000 finns dock)

Boman, Nils & Wennerberg, Birger 1947: Mikkaglaciären sommaren 1946. Några iakttagelser [Naturgeografi: Glaciologi och glacial hydrologi] Proseminarieuppsats *

Cedergren-Gelting, Kerstin 1947: Fysisk-geografiska iakttagelser på ön Disko i Västgrönland under sommaren och hösten 1946 [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats *

Heijer, Arne 1947: Iakttagelser av frostsprängnings- och flytmarksföreteelser i mellersta Lappland. Del II [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] * (Karta över Syterområdet i skala 1:20 000 finns dock)

Sandström, Volmar 1947: Om vattenkraftens utnyttjande inom Mörrumsåns flodområde i Kronobergs län [Naturgeografi: Hydrologi] Proseminarieuppsats *

Allard, Ola 1946: Isälvsavlagringar på Gäddvikshalvön [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats * (Karta i skala 1:8 000 finns dock)

Erlandsson, Erland 1946: Åsstudier i Norrköpingstrakten. Del I-II. Beskrivning av Norrköpingsåsen i trakten av Reijmyra [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats *

Kruskopf, Sten 1946: Morfologiska studier över Klarälvens flodplan och serpentinbildningar mellan Skymnäs och Munkfors [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats *

Noring, Håkan 1946: Issjöstudier i övre Nossandalen [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats *

Persson, Ingmar 1946: Dynfältet på Sörmon [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Proseminarieuppsats * (Två kartor i skala 1:1 000 resp. 1:5 000 finns dock)

Bruno, William 1945: Åsstudier i Leksands socken [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats *

Heijer, Arne 1945: Iakttagelser av frostsprängnings- och flytmarksföreteelser i mellersta Lappland. Del I [Naturgeografi: Periglacial geomorfologi] *

Landström, Gunnar 1945: Järnäshalvöns drumlinsområde [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats * (Karta i skala 1:1 000 finns dock)

Landtmansson, Carl 1945: Jämförande studium av lantbruket inom vissa naturområden i Västergötland med särskild hänsyn till de naturgeografiska förutsättningarna [Naturgeografi] Proseminarieuppsats *

Nilsson, Karin 1945: Åsstudier i Västervikstrakten med särskild hänsyn till de s. k. stentorgen [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats *

Ingmar, Axel 1943: Västerdal-issjön och dess avtappningsavlopp vid Björka [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Johansson, Gösta 1943: Roxens strandtyper [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats *

Rydquist, Rune 1943: Strandtyper kring Lövstabukten i norra Uppland [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats *

Dalenius, Per 1942: Studier i Ljungadalens morfologi inom Tuna socken, Medelpad [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Fries, Magnus 1942: Skogsgeografiska studier inom Stångenäs härad i Bohuslän [Naturgeografi: Biogeografi] Proseminarieuppsats *

Pehrson, Stig 1942: Den recenta strandzonens utbildning och vegetation inom västra Vätternområdet [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats *

Törnquist, Stig 1942: Norra Skolandets rullstensåsar. Beskrivning till kartor över Arnöhuvud och den öster därom liggande tväråsen [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats * (Två kartor i skala 1:2 500 finns dock)

Nilsson, Stig 1941: Studier över Klarälvsdeltats morfologi och sedimentation [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats *

Pejrud, Paul 1941: Sjön Solgens sänkning. Något om de vattensjuka markernas utnyttjande före och efter sänkningen [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats *

Rudberg, Sten 1941: Enköpingsåsen mellan Mälaren och Dalälven. En morfologisk studie [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Ryding, Birger 1941: Morfologiska studier över Dalälvens forna lopp vid Avesta [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats * (Två kartor i skala 1:1 000 resp. 1:2 000 finns dock)

Svedén, Gunnar 1941: Morfologiska studier över Ljungans dalgång inom Njurunda socken, Medelpad [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats

Tunelli, Ingrid 1940: Rävåladeltat. Ett issjödelta i Bergslagen [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Eklund, Nils R. 1938: Kusterna inom mellersta Mälaren [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats *

Pettersson, Bengt 1938: Studier över flygsand och vegetation på Gotska Sandön [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Proseminarieuppsats

Strandell, Erik 1938: Strandtyper kring Hjälmaren [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Lindén, Gertrud 1937: Västerdal-issjöns avlopp vid Björka i Gagnefs socken. En kort beskrivning till kartan [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Ölund, Brita 1937: Studier över moränlandskap och kalkförekomster i östra Erken-området, Uppland [Naturgeografi: Moränbildningar] Proseminarieuppsats

Arnborg, Tore 1936: Mark- och vegetationstyper i Vilske-Kleva socken, Västergötland [Naturgeografi: Biogeografi] Proseminarieuppsats *

Englund, Inga 1936: Lövängsstudier på sydligaste Gotland [Naturgeografi: Biogeografi]

Kjellin, Rudolf 1936: Geomorfologiska studier i Rockebro-området, Närke. En glacifluvial landskapsbild [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats

Nygren, Axel 1936: Studier över lagunbildningarna vid Ortovare i Jukkasjärvi socken, Torne lappmark [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats

Johansson, Nils Gerhard 1934: Om Halle- och Hunnebergs rasmarker och dessas vegetation [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats * (6 plana kartor i skala 1:500 och en rulle med 7 kartor finns dock)

Johansson, Erik 1933: Studier inom området mellan Torp och Snickaregården, Valle härads kamelandskap, Västergötland. Med anledning av en detaljkartering [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats *

Lindgren, Gunnar 1933: Glacialmorfologiska studier i nordöstra Grönlands kustland [Naturgeografi: Glacialmorfologi] Proseminarieuppsats *

Ridelius, K.G. 1933: Bidrag till en monografi över Ulla Hau flygsandfält, på Fårön, Gotlands län [Naturgeografi: Eoliska former och processer] Proseminarieuppsats *

Ryfors, Harald 1933: En morfologisk och geologisk beskrivning över Dösebackaplatån (Romedala socken, Bohuslän) [Naturgeografi: Glacifluviala bildningar] Proseminarieuppsats *

Wängsjö, Gustaf 1933: Morfologiska studier över Dniesters floddal i polska Podolien [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats *

Lundberg, Tea 1932: De lappländska sjöarna [Naturgeografi: Fluvialmorfologi] Proseminarieuppsats *

Westström, Gustaf 1932: Om den morfologiska utvecklingen av strandzonen i våra insjöar [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats *

Enequist, Paul 1930: Strandmorfologiska och bottentopografiska iakttagelser i Anebodaområdet [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats *

Johansson, K. G. Erik 1930: Södra Tivedens spricktopografi [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats *

Tottie, J. 1930: Kartläggning på fotografisk väg och dess geografiska betydelse [Naturgeografi: Kartografi] Proseminarieuppsats *

Öster, Johannes 1930: En kvartärmorfologisk studie i Järvsö och Färila socknar i Hälsingland [Naturgeografi: Allmän geomorfologi] Proseminarieuppsats *

Forsman, Bror 1929: Något om korallrev och teorierna för deras uppkomst [Naturgeografi: Strand- och kustmorfologi] Proseminarieuppsats *

Senast uppdaterad: 2022-05-12