Studieplan för kandidatprogrammet i geovtenskap

Beskrivning av programmet

En kandidatutbildning i huvudområdet geovetenskap innehåller minst 90 hp geovetenskap och minst 30 hp i ett biområde (t ex kemi) samt 15 hp i matematik (gäller ingång för naturvetare). Kurserna inom huvudområdet täcker ett brett kunskapsfält som bygger på institutionens omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. I och med att kravet för en kandidatexamen är 90 hp fördjupning genom progression finns möjlighet att välja kurser inom andra relevanta ämnesområden vid Uppsala universitet eller andra lärosäten, inom eller utom landet. I utbildningsplanen preciseras speciella kurser i kemi och matematik som har placerats så att de ger stöd för fördjupningen inom programmets geovetenskapliga kärnkurser. Båda ämnena byggs på med 5 hp speciellt anpassade för geovetare (geokemi respektive statistik för geovetare). Programmet som helhet innehåller ett avvägt utbud av teoretiskt och praktiskt inriktade kurser.
 

Övergripande mål för utbildningen

En geovetarutbildning på grundnivå vid Uppsala universitet ska ge studenten kunskaper i huvudområdet geovetenskap och därtill stödkunskaper inom minst ett angränsande ämnesområde (biområde). Efter utbildningen ska studenten ha de kunskaper och färdigheter, och den kompetens som krävs för yrkesverksamhet inom ett brett verksamhetsfält vid företag och myndigheter eller för fortsatta studier på avancerad nivå (master).
 

Mål som förväntade studieresultat

Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen (se kap 2) ska studenten inom området för programmet ha

 • övergripande kunskap om vår planet och de processer inom jorden, på jordytan och i atmosfären som kontinuerligt förändrar jorden, allt satt i ett tidsperspektiv som innefattar jordens och livets utveckling
 • kunskap om hur geosystemen utformat och påverkar våra livsvillkor
 • kunskap att inom fackområdet kunna skilja mellan naturliga och av människan orsakade miljöbelastningar
 • den bredd och det djup i sin kompetens som krävs för kvalificerad yrkesverksamhet inom ett brett verksamhetsfält
 • god kunskap om geovetenskapens tillämpningar inom naturresurs- och miljöområdena
 • kunskap om statistisk behandling av mät- och analysdata
 • kunskaper om metoder och teknik inom närliggande områden
 • förmåga att infoga sina specialkunskaper i ett större sammanhang som bidrar till en hållbar samhällsutveckling
 • tillägnat sig ett vetenskapligt arbetssätt samt ett svenskt och ett engelskt fackspråk.


Programmets struktur

Kursutbudet är strukturerat för progression i form av breddning och fördjupning inom huvudområdet geovetenskap. Utbildningen inleds med en bred introduktion om planeten Jorden alternativt Biovetenskap (sökalternativ för samhällsvetare). Vårterminen är avsatt för kurser i matematik och årskurs ett avslutas med en kurs i landskapsutveckling eller alternativt bred introduktion om planeten Jorden (samhällsvetare).

Under inledningen av år två fördjupas de teoretiska och praktiska kunskaperna om berggrunden och jordarterna för båda inriktningarna, som fortsättningsvis följs åt genom utbildningen. Eftersom geofysiska data ofta utnyttjas vid geovetenskapliga undersökningar ingår en grundläggande kurs i geofysiska metoder och tillämpningar. Geovetenskapens tillämpningar inom naturresurs-, energi- och miljöområdena inhämtas genom delvis problembaserad undervisning i kombination med kommunikationsträning. Vårterminen är avsatt för biområde.

Under år tre sker en progression genom fördjupning med kurser inom sedimentologi och hydrologi och med en betydande del av praktiska inslag lämpade för yrkesverksamhet som geovetare med en introduktioin i GIS och fjärranalys och dess praktiska tillämpningar inom ett brett fält av geovetenskapen, alternativt en kurs i geoteknik och byggnadsgeologi. Vårterminen inleds med en kurs i strukturgeologi och avslutas med en fältkurs i geovetenskap och ett självständigt arbete om 15 hp. Genom hela utbildningen ges en systematisk och progressiv färdighetsträning i muntlig och skriftlig kommunikation
 

Programmets kurser

Varje år är indelat i fyra perioder, period 11 betyder alltså år ett period ett osv. Nivå/Djup anges med; G1N = Grundnivå med endast gymnasiala förkunskapskrav, G1F = Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er som förkunskapskrav, G2F = Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er som förkunskapskrav, G2E = Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen. Området anges med förkortningarna B = biologi, G = geovetenskap, K = kemi, M = matematik, T = teknik och Ö = övrigt. Kursernas omfång anges i högskolepoäng (hp). Under årskurs 3 kan kurser om maximalt 30 hp också väljas från andra områden, inom och utom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Termin 1 och 2

Period

Kurskod

Kursnamn

Hp

Nivå/
Djup

Område

11,12

1GV004

Geovetenskap – planeten jorden

30

G1N

G

13

1MA010

Baskurs i matematik

5

G1N

M

13

1MA025

Linjär algebra och geometri

5

G1F

M

13

1MA014

Derivator och integraler

5

G1F

M

14

1GV064

Statistik för geovetare

5

G1F

G

14

1GE143

Landskapsutveckling

10

G1F

G

Sökalternativ för samhällsvetare

11,12

1BG107

Biovetenskap

30

G1N

Ö

13,14

1GV004

Geovetenskap – planeten jorden

30

G1N

G

För studenter inom sökalternativ för samhällsvetare som inte har Ma D från gymnasiet krävs Biovetenskap 30 hp för tillträde till 1MA010 Baskurs i matematik 5 hp.


Termin 3 och 4

Period

Kurskod

Kursnamn

Hp

Nivå/djup

Område

Anm.kod

21

1GV003

Bergarter och jordarter

15

G1F

G

UU-18203

22

1GV012

Geofysik: metoder och tillämpningar

5

G1F

G

UU-18217

22

1GV002

Naturresurser och miljö

10

G1F

G

UU-18218

alternativt

1GE100

GIS och fjärranalys

10

G1F

g

UU-18113

23

1KB013

Kemins grunder och principer 1

15

G1N

K

24

1KB208

Oorganisk kemi I

10

G1F

K

24

1KB200

Geokemi 1

5

G1F

K G

 1*Annat biområde kan väljas.


Termin 5 och 6

Period

Kurskod

Kursnamn

Hp

Nivå/djup

Område

Anm.kod

31,32

1GV001

Sedimentologi, stratigrafi och paleobiologi2

10

G2F

G

UU-18205

31,32

1HY141

Hydrologi och vattenresursförvaltning2

10

G2F

G

UU-18305

32

1GE100

GIS och fjärranalys

10

G1F

G

UU-18113

alternativt

32

1GV047

Geoteknik och byggnadsgeologi

10

G1F

G

UU-18272

33

1GV007

Strukturgeologi och markstabilitet

10

G2F

G

33-34

1GV029

Självständigt arbete i geovetenskap

15

G2E

G

33-34

1GV031

Fältkurs i geovetenskap

5

G2F

G

Alternativt

33-34

1GV053

Fältkurs i geovetenskap II

5

G2F

G

2 Kurserna läses parallellt på halvtid

Övriga kurser: sommartid (S)/terminstid (T)

S/T

1GV084

Geologisk praktik

5

G1F

G

S/T

1GV086

Geologisk praktik

10

G2F

G

S/T

1GV087

Geologisk praktik

15

G2F

G

S/T

1GV044

Utomnordisk fältkurs I

5

G2F

G

UU-18200
(period 1)

S/T

1GV046

Utomnordisk fältkurs II

5

G2F

G

T

1GV042

Geovetenskaplig didaktik och kommunikation

10

G1F

G

UU-18211

S/T

1GV103

Öppen fördjupningskurs i geovetenskap

5

G1F

G

S/T

1GV034

Öppen fördjupningskurs i geovetenskap

10

G2F

G

S/T

1GV102

Öppen fördjupningskurs i geovetenskap

15

G2F

G

T

1KG003

Istid-nutid-istid

10

G1N

G

T

1BG426

Medicinsk geologi

10

G1N

B G

T

1PA046

Dinosauriernas tidsålder

7,5

G1N

G

UU-18703
(period 2 kväll)

Föreskrifter om behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11) alternativt Bi B, Fy A, Ke B, Ma D (områdesbehörighet 14).

För sökalternativet samhällsvetare: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 (områdesbehörighet A3) alternativt Ma C och Nk B (områdesbehörighet 3). Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten.

För antagning till senare del av programmet fordras normalt att minst 30 hp programrelevanta kurser skall vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 15 mars inför höstterminen och senast 15 sept inför vårterminen.
 

Betyg och examination

Föreskrifter om betyg framgår av kursplan.

Studerande som har underkänts två gånger i prov för en viss kurs eller del av en kurs, har rätt att hos fakultetsnämnden begära, att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
 

Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen

Vissa kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen. Vilka kurser detta är framgår av respektive kursplan.


Examen och examensbevis

Rektor utfärdar på begäran examensbevis eller kursbevis över godkända kurser.

Enligt examensordningen för högre utbildning på grundnivå, uppnås kandidatexamen efter att studenten fullgjort kursfordringar om minst 180 högskolepoäng med av universitetet fastställd inriktning, varav minst 90 högskolepoäng skall avse fördjupning inom huvudområdet geovetenskap.

För att erhålla kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Detta skall ingå i huvudområdet. I huvudområdet får 60 högskolepoäng från avancerad nivå tillgodoräknas.

Dessutom ska ett biområde på minst 30 högskolepoäng ingå
 

Uppflyttning till högre årskurs och studieavbrott

För att en student skall få påbörja studierna i sitt andra studieår fordras att han eller hon klarat minst 35 av de 60 högskolepoängen i första årskursen. För att få börja det tredje årets studier skall studenten ha klarat minst 45 högskolepoäng av första årskursen och minst 35 högskolepoäng av andra årskursen.

En student som inte uppfyller kraven för att få börja i andra eller tredje årskursen skall i samråd med studievägledare lägga upp en individuell studieplan. Denna fastställs av studievägledaren.

För studenter som inte uppfyller givna programkrav registreras studieavbrott. Detta beslut tas av programsamordnaren efter beredning av studievägledaren. Studenten har rätt att yttra sig före beslutet. Studieavbrott registreras på följande grunder:

 • studenten har avbrutit studierna utan att själv anmäla studieavbrott eller studieuppehåll
 • studenten har inte följt sin individuella studieplan enligt ovan
 • studenten har, trots anmaning, inte lagt upp individuell studieplan och prestationerna understiger tröskelvärdet för uppflyttning till högre årskurs.

Den som själv avbrutit eller enligt ovan angivna regler konstateras ha gjort studieavbrott har rätt att tentera inom påbörjade kurser och möjlighet att ansöka om att fortsätta studierna inom programmet när givna programkrav uppfyllts och om plats finns.
 

Återkommande utbildning, studieuppehåll och studieavbrott

Kandidatprogrammet kan genomgås i etapper. Studerande som önskar göra uppehåll i utbildningen kan antingen anmäla studieuppehåll för viss tid eller anmäla studieavbrott. Sådan anmälan ställs till teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden och inlämnas till berörd studievägledare senast 15 april inför höstterminen och senast 15 oktober inför vårterminen.

Var och en som anmält studieuppehåll för viss tid har rätt att återuppta studierna vid den tidpunkt då studieuppehållet upphör. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa igen kan ansöka om detta.