Studieadministration

Observera att länkarna ovan leder till TekNats webbplats.

Studievägledning

Vänd dig till studievägledaren om du har frågor om dina studier, arbetsmarknaden eller din studiesituation i övrigt, t.ex. om du är osäker på vad du ska välja. Studievägledaren kan fungera som ”bollplank” eller diskussionspartner om du vill diskutera funderingar eller svårigheter.

Kontakta en studievägledare 

Är du i behov av särskilt stöd?

Det finns ett antal olika instanser inom universitetet för dig som är i behov av särskilt stöd i studierna. Du kan vända dig till institutionens studievägledare för att få mer information om olika stöd och diskutera din studiesituation.

Teknat fakulteten har en Samordnare för studenter i behov av särskilt stöd. Läs mer på fakultetens sidor om särskilt stöd. Det finns också ett nätverk för studenter med behov av särskilt stöd inom teknik, IT, matematik och naturvetenskap. Läs om det här.

Studier och funktionsnedsättning

Regler och rättigheter

"Regler och rättigheter för dig som är student" (universitetsgemensamma regler)

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina läsår 2016/2017

Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina läsår 2017/2018

Teknisk- naturvetenskaplig fakultets riktlinjer för anonymitetskodning av skriftliga prov

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens handlingsplan för lika villkor för studenter 2017-2019

Schemaläggning för fakultetens studenter vid Utnarm

Riktlinjer för kursvärderingar

Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor

Föreskrifter för examination på obligatoriska programkurser som ej längre ges, p.g.a. övergången till den nya högskoleförordningen 2007

Fusk och plagiat

Som student måste du informera dig om vad som räknas som plagiat, sätta dig in i hur man refererar och citerar andras arbete och följa de instruktioner du får av dina lärare. På Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) har man satt samman en handbok om fusk och plagiat som innehåller information giltig för alla fakultetens program.

HAR DU KLAGOMÅL ELLER SYNPUNKTER?

Vill du framföra ett klagomål eller en synpunkt som rör din utbildning eller din studiemiljö? Beroende på vilken fråga det gäller och vad som passar dig så finns det olika instanser som du kan vända dig till. Information om vart du vänder dig med klagomål och synpunkter

Inflytande över utbildningen

Som student ges du möjlighet till inflytande över din utbildning vilket bidrar till att hålla en hög utbildningskvalitet. Missa inte att delta i den kursutvärdering som görs efter varje avslutad kurs. Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) bevakar studieintressen i frågor som rör utbildning, det studiesociala, arbetsmarknaden och internationalisering. Det sitter studentrepresentanter i alla fakultetens nämnder och råd som till exempel utbildningsnämnder, programråd och pedagogiska råd. Här hittar du kontaktuppgifter

DiaNa

DiaNa (Dialog för Naturvetare och teknologer) är muntlig-, skriftlig- och gruppkommunikation. DiaNa är ett effektivt redskap som används på kurser i biologi, kemi, geovetenskap och bioteknik för att rusta studenter till att bli så väl förberedda som möjligt på det liv som väntar dem efter studierna. Oavsett om detta innebär ett jobb i näringslivet, en myndighet eller en forskarkarriär så är det väldigt värdefullt att ha med sig färdigheter inom kommunikation. Att de kan skriva, tala och arbeta med andra på ett effektivt sätt.

En person föreläser i en föreläsningssal. Foto.
foto: Börje Dahrén

Mer information om DiaNa

Datortjänster

På universitetets gemensamma sida "IT för studenter" hittar du information om datornät, Studentportalen och Studium, trådlösa nätverk, e-post, utskrifter, gratis programvaror.

Matlab -  ett beräkningsprogram som kan användas inom många olika områden, ex matte, signalbehandling, medicinteknik mm. Återkommer i olika kurser inom i  princip alla högskole- & civilingenjörsprogram.